Gå till innehåll

Kultur för alla

Kulturen är en viktig del av folkbildningen och en grundläggande förutsättning för ett aktivt och levande medborgarskap. Sambanden mellan kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande är uppenbara.

kulturföralla

Kulturen har blivit mer tillgänglig och öppen för allt fler. Det är en framgång för oss som eftersträvar ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Men ännu återstår mycket att göra innan kulturen har blivit en angelägenhet och tillgänglig för alla, och inte främst ett privilegium för de välbärgade och välutbildade.

Samhällets kulturmönster präglas fortfarande av stora och oacceptabla klass- och könsskillnader. Skillnaderna mellan korttidsutbildade och välutbildade är tydliga. Alltför många besöker inte museer och konstutställningar eller går på teater. Män är sämre än kvinnor på att besöka bibliotek, läsa böcker, skriva på fritiden och delta i studiecirklar. Den kommersiellt mest gångbara kulturen breder ut sig på bekostnad av de mer nyskapande och folkligt förankrade kulturverksamheterna.

Detsamma gäller yttrandefriheten. Den förutsätter mångfald i den offentliga debatten. Vi lever i ett mediesamhälle. Medierna har stor makt över våra tankar och värderingar. De flesta medborgarna får sin information och kunskap om vad som händer i Sverige och världen via medierna. Makten över dagspressen är koncentrerad till ett fåtal ägare med borgerlig ideologisk inriktning.

De kommersiella och reklamfinansierade TV- och radiokanalerna breder ut sig. Av detta följer snuttifiering och förenklad nyhetsrapportering.

Sammanhang, eftertanke och kritisk reflektion sätts på undantag. Därför behövs ett starkt stöd för de offentligt finansierade public service-kanalerna.
Detsamma gäller nya tidskrifter, mindre bokförlag och tidningar på nätet som nu växer fram och bidrar till att upprätthålla mångfalden. Inom folkbildningen märks ett ökat intresse för olika former av föreläsningar, seminarier och idédebatter.

Resurserna i kulturlivet är alltför ojämnt fördelade. Därför krävs mer resurser till folkrörelsernas och folkbildningens kulturarbete. ABFs uppgift är att göra kulturen mer tillgänglig och till en angelägenhet för alla, till exempel genom uppsökande aktiviteter, läsfrämjande projekt och anpassning av lokaler och verksamhet för funktionshindrade. Vår uppgift är att stärka kulturens roll i demokratin och demokratisera kulturen.

ABFs kulturverksamhet ska värna traditionen, förmedla nya kulturupplevelser och ge möjlighet till eget skapande. Kultur i dess olika former har ett egenvärde. Kultur är ett redskap för människors sökande efter identitet och strävan till utveckling. Kultur frigör idéer, tankar och reflektioner. Den erbjuder nya perspektiv och stimulerar nya uttryckssätt. Kultur ger människor möjligheter att förstå sig själva och andra. Den ger oss kunskaper att ifrågasätta konventioner och samhällets maktstrukturer. Kultur samlar och förenar människor i gemensamma upplevelser och bygger broar mellan olika kulturer.

ABFs kulturverksamhet har två dimensioner. Den ena är att ge människor förutsättningar för eget skapande som gör dem till aktörer i stället för enbart konsumenter. Den andra är att låta människor ta del av det redan skapade. I båda dessa dimensioner finns utrymme för ett möte mellan professionalism och folkbildning.I det mötet växer nya kulturyttringar fram. Det kan åstadkomma kreativa möten mellan konstnärer och de som tar del av kulturen och konsten. Därför måste kulturen, precis som folkbildningen och demokratin, ha ett egenvärde och vara fri och självständig.

ABF ska vara en viktig lokal kulturbärare och bedriva kulturarbete över hela landet. ABF ska medverka till att bryta kvarvarande ojämlika kulturmönster när det gäller klass och kön. ABF ska bidra till att utveckla det mångkulturella samhället genom att främja en språklig och kulturell mångfald och stimulera människors eget skapande.

ABF ska aktivt medverka till och stödja mångfalden i den offentliga debatten och den massmediala offentligheten.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 augusti 2010.