Gå till innehåll

Utveckla den ideella sektorn

Folkbildningen är ”folkrörelsernas egen rörelse” och har ett särskilt ansvar för folkrörelsernas utveckling.

idellasektorn

Den svenska folkrörelsedemokratin har alltid byggt på en hög grad av självorganisering, decentralism och självförvaltning. Denna demokratisyn visar på nödvändigheten och behovet av att stärka den ideella sektorn och det civila samhället. Dess grundläggande fundament utgörs av starka folkrörelser och en självständig folkbildning.

ABF ser en renässans för ideella och kooperativa organisationer. Det är positivt. Dessa kan utgöra ett alternativ till privata företag och profitdrivande intressen inom välfärdspolitiken. Men den ideella sektorn kan bara komplettera den offentliga sektorn, inte ersätta den. En väl utvecklad offentlig sektor är en nödvändig förutsättning för en stark folkrörelsedemokrati. Olika folkrörelser och frivilligorganisationer får därför inte användas som verktyg för att urholka den generella välfärdspolitiken.

Den ideella sektorn, folkrörelserna och folkbildningen måste få utvecklas på sina egna villkor. Därför måste dessa erhålla ett starkt stöd från stat, kommuner och landsting. När det samhälleliga stödet till folkbildningen minskar tvingas studieförbunden höja deltagaravgifterna. Det innebär ökade hinder för dem som har sämre ekonomiska förutsättningar och stor risk för att även folkbildningen blir en klassfråga och ett privilegierat reservat för de redan resursstarka. Därmed hotas folkbildningens fria och självständiga roll och dess demokratiska egenvärde.

Varje försök från den offentliga makten att kontrollera och styra folkbildningen och den ideella sektorn ska bemötas kritiskt. Den ideella sektorn måste få utvecklas med bibehållen frihet, frivillighet och självständighet. Den måste också erkännas, bedömas och behandlas likvärdigt utifrån sin egen särart.

ABF ska utveckla folkrörelsedemokratin och stärka den ideella sektorn för att öka medborgarnas möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällsutvecklingen.

ABF ska arbeta för ett ökat generellt stöd till folkbildningen och den ideella sektorn, och för mindre styrning och detaljreglering.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 augusti 2010.