Gå till innehåll

Minskningen av deltagare och studietimmar planar ut

  • Torsdag, 24 maj 2007

De senaste årens kraftiga minskning av antalet deltagare och studietimmar har avklingat och kanske kan vi ana en vändning. Medieproduktion, ryska och matematik är några av ljusglimtarna i ABFs statistik för 2006, liksom kulturprogrammen som fortsätter att öka.

Trenden har varit tydlig. På fyra år tappade ABF 954 700 studiecirkeltimmar, vilket motsvarar ett helt studieförbund. Till exempel hade Medborgarskolans totalt 846 000 studietimmar 2006.

Under 2006 minskade antalet studietimmar i ABF med drygt 3,5 procent medan nedgången 2005 var drygt 11 procent. De senaste årens stora verksamhetsminskning har alltså äntligen blivit mindre.

Det är också värt att påpeka att ABFs minskning är en del av en allmän trend. Alla studieförbund tappar studietimmar, till exempel minskar Studieförbundet Vuxenskolan med omkring fem procent.

Antalet deltagare i studiecirklar och annan gruppverksamhet har minskat totalt sett, och minskningen är störst bland män. Andelen kvinnor som går i studiecirkel ökar något till drygt 60 procent.

Endast ett av ABFs 19 distrikt ökade antalet studietimmar – ABF Uppsala län. I de övriga distrikten minskade timmarna, störst minskning skedde i Skåne, Västra Götaland och Västerbotten. Däremot ökade antalet deltagare i flera distrikt. Det blev alltså färre studietimmar, men det kom å andra sidan fler människor till cirklarna. Största ökningen av deltagarna hade ABF Göteborg samt ABF Östergötland, Kronoberg och Jönköping.

Flera av ABFs 86 avdelningar har haft en verksamhetsökning. Mest ökade ABF Huddinge följt av ABF Kolbäcksdalen, ABF Uppsala län, ABF Bollnäs, ABF Södertälje, ABF Luleå, ABF Helsingborg, ABF Västerås och ABF Nordost.

Minskningen i antalet studietimmar drabbar de olika ämnena relativt jämnt, men det finns ljusglimtar. Populära ämnen som har ökat är till exempel läs- och skrivinlärning, film- och fototeknik och medieproduktion. Även träslöjd visade positiva resultat. Vidare ökade ryska och italienska medan de andra språken minskade. Samhälls- och beteendevetenskap ökade liksom matematik, data på allmän nivå, datorteknik och friskvård.

Mest positivt är att ABFs kulturprogram ökar både när det gäller arrangemang, deltagare och medverkande. Till kulturprogrammen räknas bland annat föreläsningar, musikarrangemang, seminarier och författarkvällar. ABF nådde 4 155 643 deltagare under 2006, vilket är en ökning med drygt 400 000 jämfört med 2005.

ABFs verksamhet tillsammans med de fackliga medlemsorganisationerna har rapporterats på olika sätt. Det gör att statistiken inte blir helt tillförlitlig. Siffrorna pekar dock på en ökning av antal deltagare och antal studietimmar snarare än på en minskning.

Bland våra medlemsorganisationer tappar vi 24 409 deltagare och 54 832 studietimmar medan organisationer med samarbetsavtal har ökat med 1 681 deltagare. Dock minskar studietimmarna något. Dessutom har vår verksamhetsprofil ändrats. Över åren har förhållandet mellan andelen deltagare från medlemsorganisationer, organisationer med samarbetsavtal och på öppna torget, (för allmänheten), varit i stort sett konstant. Under 2006 skedde en stor förskjutning där deltagarna från organisationer med samarbetsavtal minskade dramatiskt med nästan 15 procent. Förändringen beror på att ett antal avdelningar med stor verksamhet tillsamman med organisationer med samarbets- och/eller lokalt avtal, minskade sin verksamhet avsevärt.

Vid en jämförelse studieförbunden emellan kan man notera några intressanta förändringar. Både NBV och Medborgarskolan har ökat både antalet studiecirklar och antalet deltagare. Det ser ut som om studieförbunden redan under 2006 har anpassat sig efter det nya statsbidragets utformning där stora volymer av studiecirklar och deltagare kommer att belönas.

Sammantaget ser det ut som om ABF är på väg att ta sig ur den djupa verksamhetssvacka vi befunnit oss i. Många tecken tyder på att avdelningarnas medarbetare ägnar mer och mer tid åt verksamhetsutveckling.

_____________________________
Beställ ABFs verksamhetsberättelse 2006 kostnadsfritt via ABFs webbutik hos Bilda förlag, (länk nedan), eller ring kundtjänst på telefon 08-709 05 00.

Klara Sjöström

2007-05-24

Fler bilder:

  • Tabeller s 36.jpg
  • Tabell s 37.jpg

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2013.