Gå till innehåll

Arbetarrörelsens kulturpolitiska verksamhetsfond (kulturfonden)

ABF leder arbetet med att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen. Fokus ligger på att främja idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar – i första hand kultur som skapas av medlemmarna själva. Arbetet utformas av en styrgrupp bestående av representanter från ABF, LO, LO-förbunden, Arbetarteaterförbundet, Föreningen Arbetarskrivare, Runö samt Svenska Arbetarsångarförbundet.

En del i denna offensiv på kulturens område är Arbetarrörelsens kulturpolitiska verksamhetsfond (kulturfonden) som finansieras genom årliga anslag från LO och LO-förbunden. Fonden ska användas till att främja idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar, som en del i ett strategiskt mobiliseringsarbete för att återta initiativet i samhällsdebatten.

I första hand handlar satsningen om att ge fler människor möjlighet till eget skapande och att stödja kulturverksamhet som låter fler berättelser synas. Fonden ska främja framåtsyftande kulturverksamhet som skildrar samhället sådant det är och som det borde vara. Verksamheten ska medverka till att medvetandegöra människor om arbetets villkor, makt och motstånd i 2000-talets verklighet samt väcka engagemang för ett jämlikare och mer solidariskt samhälle.

Huvuddelen av medlen i Arbetarrörelsens kulturpolitiska verksamhetsfond är vikta till centrala utvecklingsprojekt för den idéburna kulturen. Vi tar fram en ny sångbok för arbetarrörelsen, stärker det läsfrämjande arbetet, verkar för att få fler att berätta om sitt arbete i skriven form, gör riktade satsningar för att få spridning för enskilda kulturarbetare med mera.

Stöd till lokala kulturprojekt
En del av medlen i kulturfonden är sökbara för ABF- och fackliga avdelningar som arbetar tillsammans med lokala kulturprojekt som uppfyller fondens syften. I ställningstagandet till inkomna ansökningar ser fondens styrgrupp till i vilken utsträckning projektet handlar om idéburen kultur och i vilken utsträckning det riktar sig till att långsiktigt stärka utövandet av kultur bland LO-förbundens medlemmar. Styrgruppen ser även till dessa kriterier:

  1. Pengar betalas ut till kulturell verksamhet i samverkan mellan ABF och ett eller flera LO-förbundsavdelningar och/eller LO-distrikt/-kommittéer.
  2. Verksamheten ska innebära ett offensivt användande av kulturen som ett sätt att politiskt verka för arbetarrörelsens värderingar.
  3. Verksamheten ska innebära en höjd ambitionsnivå, och alltså inte användas för att täcka sådant som ska ingå i ordinarie verksamhet.
  4. En förutsättning för stöd är en lokal medfinansiering om minst 50 procent. I normalfallet betalas inga ersättningar på över 25 000 kronor ut.
  5. Prioritering ges till medlemsnära verksamheter samt till ansökningar som handlar om arbetsmiljö/arbetsvillkor samt medlemmars eget skapande.

 

Ansökningar skickas till Peter Gustavsson, kulturpolitiskt ansvarig för ABF. Ansökan ska innehålla projektplan och budget samt en utförlig beskrivning av hur resultatet av projektet ska användas för att långsiktigt stärka utövandet av idéburen kultur bland LO-förbundens medlemmar.

Ansökningar om maximalt 10 000 kronor behandlas löpande. Större ansökningar behandlas på styrgruppens möten, som äger rum 4-6 gånger per år.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2013.

Kulturfonden stödjer Kris i repris

Kontaktperson

Peter Gustavsson