Gå till innehåll

Livslångt lärande

ABF anser att rätten till ett livslångt och livsvitt lärande handlar om människors möjligheter att leva ett rikt liv i en levande demokrati.

I ett föränderligt samhälls- och arbetsliv är det livslånga lärandet en avgörande jämlikhetsfråga. Med begreppet livsvitt lärande vill
vi betona lärandets många arenor, med utrymme för flera perspektiv, ökad tillgänglighet och med respekt för olika slags kunskap. Vår syn på och rätten till ett livslångt och livsvitt lärande omfattar både formell utbildning, folkbildning och vardagslärande.

Allt fler får tillgång till högre formell utbildning. Det är utmärkt, men det räcker inte. De ökade kraven på allt längre formell utbildning riskerar också att skapa ett tudelat samhälle och en delad arbetsmarknad mellan dem som får högre utbildning och dem som hamnar utanför utbildningssystemen. Rätten till lärande måste innefatta möjligheter till återkommande utbildning och ett väl fungerande studiesocialt stöd.

Vuxenutbildning är ett av politikens mest kraftfulla redskap för att överbrygga kunskapsklyftor och skapa ett mer jämlikt samhälle. Vuxenutbildningen kan bidra till att stärka demokratin och utveckla den enskilda människan, arbetslivet och samhället. Därför måste vuxenutbildningen
inriktas på att ge mest till dem som har fått minst.
Vuxenutbildning är en medborgerlig rättighet som inte får reduceras till en vara på en kommersialiserad marknad. Kvalitet måste sättas i första hand.

Utifrån folkbildningens erfarenheter kan studieförbund och
folkhögskolor vara viktiga aktörer också inom vuxenutbildningen. Dessa utgör ett varierat landskap av profilerade lärcentran med en tillgänglighet och flexibilitet som kan utvecklas ytterligare. Biblioteken är en ofta undervärderad resurs för det livslånga och livsvida lärandet.

Utöver detta finns behov av att utveckla en lärande vardag. Rätten att lära i jobbet är en grundbult för att förverkliga rätten till ett livslångt lärande. Arbetslivet blir mer kunskapsintensivt och lärorikt för allt fler. För andra råder det motsatta förhållandet. Alltför många får aldrig chansen att komma in på arbetsmarknaden.
Och alltför många har arbetsuppgifter där de förvägras kompetensutveckling och inflytande. Därmed förstärks klasskillnaderna mellan korttidsutbildade och de med lång formell utbildning. Dessa skillnader märks också när det gäller inflytande, hälsa, inkomstutveckling, tillgång till den nya tekniken och utvecklingsmöjligheter i jobbet.

Arbete och fritid hänger samman. Arbetslivets villkor påverkar också människors användning av medier och deltagande i kulturliv och föreningsengagemang. Vid sidan av ett lärorikt arbetsliv måste det finnas goda miljöer för lärande och upplevelser även efter arbetslivets slut. Den växande andelen äldre i samhället är en tillgång. Både folkrörelser och samhället behöver sina äldre
medlemmars och medborgares erfarenheter och kunskaper.

ABF ska arbeta för ett rättvist kunskapssamhälle och ett arbetsliv som förenar bildning och utbildning med en lärande vardag. ABF ska i samverkan med fackföreningsrörelsen, övriga medlemsorganisationer
och närstående folkhögskolor, vara med och utveckla olika lärmiljöer i människors vardag, med hög tillgänglighet och en pedagogik som tar vara på vuxna människors erfarenheter och kunskaper.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 juli 2010.