Gå till innehåll

Sammanfattning av resperapport – Fact Finding, Namibia, 8-14 maj 2011

  • Fredag, 20 maj 2011

I maj reste representanter från ABF Södra Småland till Namibia för att tillsammans med Palmecenter undersöka möjligheterna till nya projekt för att främja kvinnor och mänskliga rättigheter.

Karasburg i södra Namibia är ett mycket fattigt område med hög arbetslöshet. Männen arbetar, i de fall de faktiskt har jobb överhuvudtaget, i diamant- och andra ädelmetallgruvor och är i stor utsträckning frånvarande från familjelivet. Missbruket av alkohol och droger är stort och hiv/AIDS-frekvensen eskalerar stadigt.

Organisationen Forum For the Future utgår från Katatura i Windhoek och bedriver verksamhet med ett femtiotal kvinnor i Karasburg. Organisationen är dock skakig på grund av såväl brist på resurser som att kunskaper om organisationsarbete saknas. Som ett resultat av detta är intresset av att arbeta ideellt mycket litet, något som innebär en utmaning för startandet av framtida projekt.

ABF, Palmecenter och FFF enas om att FFF bör fungera som en samlande organisation i arbetet i Karasburg. Prioriteringar i arbetet blir att lägga grunden för en fungerande organisation, att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och könsrelaterade frågor. Man bör också bedriva fattigdomsbekämpning samt uppmärksamma såväl alkohol-, drog- och hiv/AIDS-problematiken.

Orlando Pirates Gospel Group är en kvinnogrupp verksam i Karasburg. De driver ett ambitiöst socialt program främst riktat till äldre, fattiga kvinnor och män. Men gruppen har också en ambition att göra något för ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet. Framförallt ser man en utmaning i att motarbeta det svåra alkoholberoendet i området. Spriten är lättillgänglig och billig och missbrukas främst av unga män, med resultatet att kvinnorna får det fulla ansvaret för familjen och hushållet.

Gruppen är intresserad av att etablera en öppen samlingslokal där människor kan samlas för diskussion och medvetandegörande i frågor om droger, hiv/AIDS, reproduktiv hälsa och andra samhällsfrågor. Viktigt blir här att försöka att lägga en grund för konstruktionen av demokratiska ideella föreningar, något som i nuläget i princip inte existerar.

Staden Okahandja ligger 60 kilometer norr om Windhoek. Här finns gruppen Okahandja Development Trust som arbetar med mänskliga rättigheter, medvetandegörande av kvinnor och stöd för fattiga barns skolgång.

Fattigdomen och de sociala problemen är djupa i Okahandja. Här bor den fattiga befolkningen i plåtskjul. Många av dem har rests intill eller direkt på den soptipp där avfall dumpas helt utan kontroll. Här blandas hushållsavfall med sjukhusmaterial som sprutor och annan kontaminerad utrustning, detta inom ett område där andelen hiv/AIDS-smittade är så stor som 20%.

Här saknas också kunskaper om hur tonårsgraviditeter undviks samt allmänna kunskaper om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Okahandja Development Trust framför önskemål om en samlingsplats där man kan belysa problemen. Hälsa, preventivmedel, sexrådgivning och rättigheter är sådant man är intresserade av att utveckla verksamhet kring. Man visar sig också mycket villiga att själva få delta i etableringsprocessen för att kunna lära för framtiden.

Att mycket finns att göra i Namibia är uppenbart. Nu påbörjas arbetet med att arbeta fram en projektplan. Här finns grupper med vilja att påverka men i behov av stöd och hjälp i rätt riktning. Tillsammans hjälps vi åt och när en förhoppning om att snart kunna omsätta idéerna i praktiken.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 november 2015.