Gå till innehåll

Rapport #2 - Yalu och ABF

I vår andra rapport från Palestina berättas om Yalu for Development and Studies samarbete med ABF för att förbättra kvinnors situation i och kring Nablus. Vi får också höra från två kvinnors erfarenheter av projektet.

Yalu och ABF
Yalu for Development and Studies arbetar med att stödja utsatta kvinnor ekonomiskt och socialt genom program för att väcka medvetenhet kring sociala och politiska frågor. Organisationens ambition är att fungera som en länk för ekonomiskt stöd och arbetet med att få kvinnor att bli en aktiv del av offentligheten.

Sedan 2009 har Yalu drivit ett samarbetsprojekt med ABF i och kring Nablus med syftet att bygga tre kvinnocentra som utrustas med möbler och teknisk utrustning för att kunna användas som möteshallar. I möteshallarna sker arbete med att sprida medvetenhet om mänskliga rättigheter, jämlikhet och kompetensutveckling.

Det inledande arbetet var tufft. De utvalda områdena var mycket sköra och led svårt av bristen på och erfarenheten av medborgerliga organisationer. Att målgruppen var illiterat och plågad av konsekvenserna av tidiga giftermål och stora familjer gjorde det till en början svårt att etablera projektet.

Kurser i traditionellt handarbete inleds med förhoppningen att kvinnor ska kunna försörja sig på detta. Genom arbetet kan kvinnorna uttrycka idéer och känslor och knyta an till en viktig del av det palestinska kulturarvet. Fokus läggs på att hitta en marknad för handarbetet genom att arrangera utställningar som visar upp verken.

Också föreläsningsar och workshops anordnas för att ge kunskap om kvinnors hälsa, familjerelationer och vikten av frivilligarbete.

Då barn rent initialt inte ingick i projektets målgrupp planerades heller inga aktiviteter som inkluderade barn och unga. Dock råkade det falla sig så att flera av kvinnorna i målgrupperna tog med sig sina barn till aktiviteterna. Barnens närvaro störde de mammor som kom utan sina barn men blev mer eller mindre oundviklig då det inte fanns några barnvakter att tillgå. Dessutom tillät många män inte kvinnorna att lämna hemmet om barnen lämnades ensamma.

Med detta i åtanke överlät vi ett rum i centret till verksamhet för barn. En av kvinnorna utsågs till att organisera aktiviteter och implementera dem hos barnen. Barnaktiviteterna fick oss att inse vikten av frivilligarbete och lanserandet av nya initiativ för vår verksamhet. Frivilligarbete kan ge en känsla av tillhörighet, såväl i organisationen som i det lokala samhällslivet, samt skapa en känsla av ansvar för desamma.

I Beit Dajan har kvinnor länge varit kritiska mot det dagis som drivs av byrådet. Bland annat har kritik riktats mot den dåliga hälso- och arbetsmiljön. Därför fick kvinnorna möjlighet att renovera dagiset, köpa nya möbler och förbättra miljön. Dessutom utvecklades ett utbildningsstödsprogram för att med akademisk hjälp och i samarbete med det lokala styret välja ut lämplig personal och frivilligarbetare till dagiset. Man strävade efter att skapa en säker och barnvänlig miljö för barnen att lära i.

Man utvecklade också ett stödprogram för barn med svagheter i arabiska, matematik och andra skolämnen. Här ryms också icke schemalagda program som skall uppmuntra barn till kulturella aktiviteter med fokus på konst, drama, berättande, dockteater och måleri.

Vi har dessutom samarbetat med Project Hope och deras frivilligarbetare för kurser i engelska.

Genom att lansera ett projekt där vi besöker ålderdomshem och stödjer funktionshindrade barn hoppades vi kunna skicka ett budskap till målgruppen om att det finns andra utsatta människor som också behöver stöd och hoppas att kunna komma i kontakt med livet.

Kvinnorna blev snart inblandade i satsningen och försökte erbjuda sina tjänster på bästa sätt. De lyssnade till de äldres livshistorier, deras problem, sjukdomar, fattigdom och uteblivet stöd från familjer. De flesta av de äldre önskade sig vänner som brydde sig om dem och frågade om dem. Ibland gjorde kvinnorna individuella besök. De skötte trädgårdar i anslutning till ålderdomshemmen, lagade mat och annordande kreativa aktiviteter tillsammans med äldrevården och lokala institutioner.

Två berättelser
Nahida och Zainab berättar här om sina erfarenheter av projektet.

Nahida
Nahida var en av de första kvinnorna som besökte vårt center i Nablus. Hon berättar om hur hon brukade leva ensam men fick en möjlighet att ändra sin monotona vardag till någonting positivt med hjälp av organisationen. Nahida har träffat nya vänner och dragit stor nytta av kunskaperna i kvinnors rättigheter och det handarbete som hon har lärt sig att behärska och utveckla. I dag designar hon på dator och säljer sina produkter till familj och grannar.

Nahida och hennes kollegor i organisationen besöker också ålderdomshemmen och sätter stor ära i att kunna hjälpa barn och unga med inlärningssvårigheter genom lekar, teckning, drama, dockteater och läsning.

Nahida har också lärt sig att använda en dator och använder idag Facebook för att helt kostnadsfritt komma i kontakt med sina syskon i Jordanien. Tidigare spenderade hon stora delar av sin budget på kostsamma telefonsamtal. Hon använder också Facebook för att marknadsföra sina produkter.

”Jag är glad över de drastiska förändringar som jag har genomgått och hoppas att också andra kvinnor kommer till centret och drar nytta av dess aktiviteter, precis som jag har gjort.”

Zainab
Zainab är en god lyssnare och kommunikatör, detta dra hon nytta av när hon besöker ålderdomshemmen. Hon åker dit och hjälper de äldre med måltider, städning och andra hushållssysslor. Ofta tar hon med sin ett och ett halvt år gamla dotter, något som uppskattas mycket av de äldre.

Zainab berättar att hon är mycket nöjd över att kunna hjälpa de äldre och att arbetet har gett också hennes liv en skjuts i positiv riktning. För Zainab är familjerelationerna mycket viktiga och hon besöker såväl sina egna som svärföräldrarna kontinuerligt.

Text: Insaf Odeh
Foto: ABF Södra Småland


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 februari 2013.