Gå till innehåll

Rapport #1 från Women's Empowerment Project i Palestina

Insaf Odeh, ABFs kontakt för Women's Empowerment Project i Palestina rapporterar kontinuerligt om läget i projektet. Här kommer den första rapporten som ger en kort bakgrund om historiska skeenden i Nablusprovinsen och kvinnans roll i det palestinska samhället.

Nablusprovinsen
Nablus är en palestinsk stad på norra Västbanken. Staden utgörs av 56 byar och ett flertal flyktingläger som Ei’n Bet Elama’, Balata, gamla och nya Askar och Al.Fara’a-lägret. Nablus är en av de största palestinska städerna och refereras ibland till som staden där tre religioner, islam, kristendom och samaritisk, existerar i samlevnad. Folken har knutit språkliga och kulturella band sinsemellan och deltar i varandras sociala och kulturella tilldragelser.

Som ett resultat av kriget 1967 ockuperade Israel Nablus och lade staden under militärt styre till 1995. Palestinska myndigheter vann självstyre i linje med Osloprocessen där avtal signerades mellan de israeliska och palestinska partierna i Washington den 28 september 1995. Överenskommelsen gjorde det möjligt för palestinsk militär att träda in i staden för första gången.

När den andra intifadan utbröt 2000 led Nablus av en svår belägring vilken ledde till att provinsen nedmonterades och punkterades av fasta och rörliga militära kontrollstationer. Detta förhindrade kommunikationen mellan provinsens invånare och resulterade i att nybyggare angrep och konfiskerade palestinska landområden.

Palestinska kvinnor led av situationen jämsides män som fråntogs rätten att kunna göra framsteg i sina liv. Männen bar den ekonomiska bördan utan att bära familjebördan och kvinnans sociala roll åsidosattes. Detta rördes om ytterligare på grund av männens arbetslöshet och familjernas minskade inkomster. Också våldet mot kvinnor ökade.

Kvinnans roll i det palestinska samhället
Det palestinska samhället är ett patriarkalt och maskulint samhälle där relationer är hierarkiskt grundade och där orättvisa gällande makt och ansvar härskar. I ett sådant system är rollerna distribuerade enligt socialt status, styrt av det socio-kulturella arv som ger den dominanta mannen fördel.

Trots att värde tillskrivs de kvinnor som deltar i blandade aktiviteter och gruppaktiviteter är kvinnans roll i samhället på många plan mycket orättvis. Framförallt märks denna orättvisa på det rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella planet.

Kvinnor lider av ett stort antal problem med rötter i den israeliska ockupationen, den fullständiga tillslutningen av Nablus, fattigdom, analfabetism samt traditionellt och kulturellt burna feltolkningar av religionen. Såväl den kvinnliga medborgarrättsrörelsen som andra statsorganisationer försöker mildra kvinnors utsatthet genom hjälpverksamheter med fokus på utveckling, kultur och medvetenhet. Målet med sådan verksamhet är att minska fattigdom, analfabetism och det våld som kvinnor dagligen utsätts för.

Gällande kvinnors roll på arbetsmarknaden har rapporter visat att kvinnor främst jobbar med hemarbete utan någon ersättning. Därmed tvingas kvinnor att jobba utan de privilegier och skydd som arbetslagen garanterar. Rapporterna visar också stora hinder för kvinnor att kunna koordinera arbets- och utvecklingsrollerna. Utvecklingsstudier visar att det kvinnliga samhällsdeltagandet är lågt även om utbildningsnivån bland kvinnor ökar stadigt. 2008 hade 15,8% av färdigutbildade kvinnor anställning, män anställdes på alla höga positioner. Som en konsekvens söker rapporterna sätta stopp för arbetslöshet bland kvinnor genom att bekämpa all könsdiskriminering gällande löner och arbetstillfällen.

Behov och prioriteringar
Palestinierna lider av många problem grundade i den israeliska ockupationen. Kvinnors lidande är betydligt större än männens. Kvinnorna bär dubbel börda då männens problem i det maskulina samhället också blir deras. Kvinnor tvingas att underkasta sig en hegemoni där stereotypa kvinnobilder planterar förhärskande koncept om kvinnans lägre värde och hennes oförmåga att förskanska sig kunskap.

Den palestinska forskaren Ribhy Qatamish menar att palestinska kvinnor är tvungna att acceptera de kläder, studieområden och till och med det antal barn som samhället kräver. Att de flesta kvinnor accepterar detta indikerar att fenomenet kulturell konfiskering är en verklighet i Palestina.

Livet för många palestinska kvinnor har genomgått stora förändringar med anledning av den ekonomiska och politiska situationen. Fattigdom, arbetslöshet och förhärskande traditioner har ytterligare bidragit till kvinnors lägre status. Med PLOs ankomst initierades bildandet av specialiserade och professionella kvinnliga organisationer med fokus på sociala frågor. Inom institutionerna läggs också ökad vikt vid att uppnå interna mål för utvecklingen av kvinnans roll i samhället.

Text: Insaf Odeh
Foto:
ABF Södra Småland


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 november 2012.