Gå till innehåll

Kort historik

Sammanställd av: Dan och Sanna

ESFpublik_KW_180x115
Före ABF

Det frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige började i mitten av 1840-talet. Det var rika borgare som ville utbilda sina lärlingar för att kunna ta sig ur fattigdom och annat (sprit).

 

Idéerna för bildningsarbetet hämtades från godtemplarrörelsen där man hade skolningsarbete för medlemmarna.

 

 

Före ABF i Helsingborg

I slutet av 1880-talet togs ansatser till ett organiserat frivilligt bildningsarbete bland vuxna inom arbetarrörelsen.

·      fackföreningar bildades som behövde skola sina medlemmar

·      man ville hävda arbetarklassens intresse mot arbetsgivare och då behövde man lära sig argumentera, diskutera, mötesteknik mm

 

På den tiden bildades klubbar för studier. 1886 bildades en klubb ”Arbetarnas läse- och diskussionsklubb för arbetare som har lust att läsa och lära fremmande språk”.

 

1887 bildades diskussionsklubben Vikingen för att utbilda sina medlemmar i talare, diskussions och deklamationskonsten samt annat..

 

1894 startade Socialdemokraterna och fackföreningen ett gemensamt bibliotek som med tiden blev stadens största bibliotek.

 

1911 hade typograferna organiserat studiecirklar efter Oscar Olssons modell.

 


Arbetarnas Bildningsförbund

bildades 1912 på initiativ av Richard Sandler. Han var socialdemokratisk riksdagsman och folkhögskolelärare.

 

·      Arbetarrörelsen ville ha en bättre och effektivare studieorganisation.

·      Man var tvungen att bilda ett centralt förbund för att kunna ta del av statliga biblioteksanslag.

 

Ändamålen med ABF var:

·      organisera biblioteks- och föreläsnings-verksamhet

·      förmedla bokinköp och föreläsningar

·      dela ut anslag till studiecirklar och föreläsningskurser

·      ABF ska vara partipolitiskt obundet

 

LO, KF, Verdandi, Ungdomsförbundet och arbetarbiblioteken startade ABF.

 

 

ABF Helsingborg

bildades 1920, den 10:e maj ca 19.30

man bildade egentligen ett lokalt bildnings-utskott med anslutning till Arbetarnas Bildningsförbund, tanken var att:

1. man skulle ge breda kunskaper om samhället,

2. organisera och samordna studierna

 

VU skulle sköta den löpande verksamheten

första ordförande var Vilhelm Holmström

 

Något av det första man studerade var medborgarkunskap, kommunalkunskap, mötesteknik mm

 

Första året hade man 7 cirklar,

andra året 11 cirklar

tredje året 12 cirklar

10:e året 42 cirklar

2009 hade vi 1487 cirklar

 

De första cirklarna var som självständiga föreningar med egen styrelse, egna stadgar osv. De var kamratföreningar som löpte år efter år.

 

 

Oscar Olssons modell

bygger på

·      fria samtal

·      eget kunskapssökande och kunskapsglädje är bättre än föreläsningar och undervisning

·      man ska hjälpa varandra till klarhet

·      stimulera deltagarna till självbildande aktiviteter

·      frivilligt deltagande

 

Oscar föddes i Helsingborg 1877. Han var sosse, nykterhets och folkbildare. Han startade den första studiecirkeln kring sekelskiftet för nykterhet.

 

 

Folkets Hus i Helsingborg

Man diskuterade redan på 1890-talet om att skaffa egna samlingslokaler för arbetar-rörelsen. Fackföreningsrörelsen växte och behovet av möteslokaler var stort, många gånger hade man möten utomhus.

 

1891 väcktes frågan av snickaren Nils Persson på ett styrelsemöte för de gemensamma fackföreningarna. En kommitté tillsattes och fick i uppdrag att organisera insamling av pengar och försöka få fram en kostnads-beräkning.

 

1893 började man insamlingen och en lyckad fest i Raus Plantering gav överskott på 4000 kr (med lön 3kr per dag så motsvarar det 1333 dagslöner, idag 1 333 000 kr!).

 

I mitten av november 1901 hade man sett ut en tomt där man ville bygga Folkets hus. Det är tomten där huset ligger idag. Där fanns redan två hus som köptes för 54 200 kr totalt.

 

I november 1904 lämnade Sydsvenska cement in en kostnadsberäkning på att huset skulle kosta 240 000  exklusive belysning.

 

En järnarbetare tjänade då 3 kr per dag, så det motsvarar 80 000 dagslöner. Med dagens (2009) mått med ca 1 000 kr per dag så skulle kostnaden blir 80 000 000 kr!

 

Den 12:e april 1905 var huset i full gång att byggas.

 

Huset invigdes den 2:a december 1906 med speciellt inbjudna gäster. 2000 personer hade sökt sig till Folkets Hus. Det var då ett av landets största FH.

 

Det hade varit ett mycket vanskligt projekt som arbetarna gett sig på. Problem med:

·      skaffa fram köpsumma för fastigheterna

·      låna pengar till byggnadsmaterial och arbete

·      betala räntan på lånen

·      det var hårda tider med arbetslöshet mm

 

 2006 köpte ABF Folkets Hus av Helsingborgs stad.

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 februari 2011.