Gå till innehåll

Stadgar för ABF

Antagna av Arbetarnas Bildningsförbund, förbundsstämman den 29 april 2009. Omfattar förbundsstadgar och normalstadgar för ABF avdelningar och ABF distrikt.

§ 1 GRUNDSATSER

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer:

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle;

- samt skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor.

§ 2 ÄNDAMÅL

ABF har till uppgift att i överensstämmelse med sina grundsatser samt av förbundsstämman fastställt idéprogram, främja studie-, kultur- och annan bildningsverksamhet.

§ 3 ORGANISATION

ABF är en sammanslutning av organisationer inom arbetarrörelsen och andra organisationer som delar ABFs grundsatser.

Förbundets beslutande organ är förbundsstämman och förbundsstyrelsen.

För den lokalt bedrivna verksamheten bildas ABF-avdelningar. Dessa samverkar genom att sammansluta sig i ABF-distrikt, såvida förbundsstyrelsen inte medger undantag från detta.

ABF avdelningar och ABF distrikt skall anta normalstadgar, som fastställts av förbundsstämman.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmar i förbundet är samtliga ABF avdelningar och ABF distrikt.

Medlemskap i förbundet kan beviljas riksorganisationer, som godkänner förbundets stadgar samt har minst 3 000 medlemmar och verksamhet i minst hälften av landstingsområdena.

Ansökan om medlemskap, åtföljd av organisationens stadgar och uppgifter enligt föregående stycke, skall tillställas ABFs förbundsstyrelse för beslut.

§ 5 BROTT MOT STADGARNA

Medlemsorganisation, som väsentligen bryter mot förbundets stadgar eller på annat sätt brister i fullgörandet av sina förpliktelser mot förbundet, kan uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen.

Om ABF avdelning eller ABF distrikt väsentligen bryter mot förbundets stadgar, eller på annat sätt brister i fullgörandet av sina förpliktelser mot förbundet, kan förbundsstyrelsen besluta att distriktet eller avdelningen förlorar sina rättigheter i förbundet.

§ 6 UTTRÄDE

Medlemsorganisation som vill utträda ur ABF skall skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen.

Utträdet gäller med omedelbar verkan efter beslut av förbundsstyrelsen.

§ 7 AVGIFTER

Medlemsorganisation erlägger till förbundet per verksamhetsår en avgift, som fastställs av förbundsstämman efter förslag från förbundsstyrelsen. Avgiften grundas på organisationens medlemsantal vid dess senaste verksamhetsårs slut.

För medlemsorganisation, som är ekonomisk förening, träffas överenskommelse mellan organisationen och ABFs förbundsstyrelse om medlemsavgiftens storlek och övriga ekonomiska åtaganden.

För medlemsorganisation som inte har individuella medlemmar träffas överenskommelse om beräkning av antalet medlemmar. Sådana överenskommelser skall godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 8 FÖRBUNDSSTÄMMAörbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder en gång per år senast under april månad.

Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen så finner påkallat eller på framställning av minst fyra organisationer vars sammanlagda medlemsantal utgörs av minst en fjärdedel av samtliga till förbundet anslutna riksorganisationers medlemsantal eller av minst en fjärdedel av ABF avdelningar och ABF distrikt.

Extra förbundsstämma får endast behandla de frågor som föranlett dess inkallande.

Vid extra förbundsstämma fastställer förbundsstyrelsen tider för kallelse, motioners inlämnande m.m.

Ombud

Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och 140 ombud.

Av ombuden utses 70 ombud av de centralt anslutna medlemsorganisationerna. Dessa erhåller vardera ett grundmandat. Resterande mandat fördelas i proportion till organisationernas medlemsantal vid deras senaste verksamhetsårs slut, dock högst 4 mandat per medlemsorganisation.

Medlemsorganisation som inte har individuella medlemmar äger rätt till mandat på grundval av det beräknade medlemsantal som fastställts av förbundsstyrelsen enligt § 7 i dessa stadgar.

Resterande 70 ombud utses av ABF avdelningar och ABF distrikt, så att 10 ombud utses av var och en av de årliga regionala konferenserna. Dessa ombud ska vara förtroendevalda i ABF avdelning och ABF distrikt.

För ombud till förbundsstämman kan ersättare utses.

Ledamot av förbundsstyrelsen kan inte väljas som ombud till förbundsstämman.

Vid val av ombud till förbundsstämman skall en jämn könsfördelning eftersträvas.

Uppgifter om utsedda ombud skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före förbundsstämmans hållande.

Kallelse innehållande uppgift om antalet ombud skall utsändas till anslutna riksorganisationer, ABF avdelningar och ABF distrikt senast sex månader före stämmans hållande.

Motionsrätt

Anslutna riksorganisationer, ABF avdelningar och ABF distrikt, medlemsorganisationer anslutna till ABF avdelningar och ABF distrikt liksom enskilda medlemmar tillhörande riksorganisation eller medlemsorganisation ansluten till ABF avdelning eller ABF distrikt har motionsrätt. Motioner av enskilda medlemmar från lokal nivå ska behandlas av ABF avdelning och på central nivå av ansluten riksorganisation. När motionen sänds vidare ska den åtföljas av organisationens yttrande. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader före mötet.

Ärenden vid förbundsstämma

Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:

- fastställande av ombudsförteckning

- förbundsstämmans stadgeenliga utlysande

- förbundsstyrelsens berättelse

- revisorernas berättelse

- beslut om resultatdisponering

- fastställande av resultat- och balansräkning

- fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

- riktlinjer för verksamhet och ekonomi för den kommande fyraårsperioden

- fastställande av medlemsavgifter

- val av förbundsordförande och förbundssekreterare

- val av ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen jämte ersättare

- val av revisorer

- val av valberedning

- fastställande av nomineringstid

- fastställande av områden för regionala konferenser

- övriga förslag från förbundsstyrelse

- motioner jämte utlåtanden

- fastställande av arvoden och ersättningar

Samtliga handlingar till stämman utsänds till organisationer och ombud senast fyra veckor innan stämmans öppnande.

Rösträtt

Vid förbundsstämma äger varje ombud samt ledamot av förbundsstyrelsen en röst. Ledamot av förbundsstyrelsen har inte rösträtt vid behandling av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Omröstningar

Beslut, som inte gäller personval, fattas med öppen omröstning. Det förslag har bifallits på vilket de flesta i omröstningen har röstat. Vid lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordförande biträder.

Personval skall ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad begär det. Avlämnad valsedel skall uppta lika många namn som valet avser. För att vara vald fordras mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. Om detta röstetal inte uppnås förrättas omval mellan dem som erhållit de högsta röstetalen men som inte fått mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. Vid omval kvarstår som kandidater högst dubbelt så många som det antal mandat valet gäller. Vid omvalet är de kandidater valda som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal i omval sker avgörandet genom lottning.

§ 9 FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förbundsstyrelsens sammansättning

Ledningen och förvaltningen av förbundets verksamhet utövas av den av förbundsstämman valda förbundsstyrelsen, som består av förbundsordförande, förbundssekreterare samt tretton övriga ledamöter. Av dessa skall sex ledamöter representera de centrala medlemsorganisationerna och sju ledamöter representera ABF avdelningar och ABF distrikt.

De styrelseledamöter som väljs att representera ABF avdelningarna och ABF distrikten skall vara förtroendevalda i ABF avdelningar och ABF distrikt.

Ersättare för förbundsstyrelsens ledamöter

Förbundsstämman utser också femton personliga ersättare, varav sju skall representera ABF avdelningar och ABF distrikt och åtta skall representera de centrala medlemsorganisationerna.

Har under året ledamot lämnat förbundsstyrelsen inträder personlig ersättare. Om förbundsordförande eller förbundssekreterare lämnar sitt uppdrag under löpande mandatperiod förordnar förbundsstyrelsen ersättare fram till nästa förbundsstämma.

Mandattid

Mandattiden för förbundsstyrelsen är 2 år. Det ena året väljs förbundsordföranden jämte sju ledamöter, medan förbundssekreteraren jämte sex ledamöter väljs det andra året.

Valordning för förbundsordförande och förbundssekreterare

Förbundsordföranden och förbundssekreteraren väljs inom förslag som upprättats av grundarorganisationerna Kooperativa Förbundet (KF), Landsorganisationen (LO) och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP).

Facklig representation

Till förbundsstyrelsen adjungeras en person, jämte personlig ersättare, som utses av den fackliga organisationen vid förbundsexpeditionen. Denna person har yttrande- och förslagsrätt.

Jämn könsfördelning

Vid val av ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen skall en jämn könsfördelning eftersträvas.

Inget av könen bör vara representerat med mindre än 40 procent av de valda ledamöterna och ersättarna.

Förbundsstyrelsens uppgifter

Förbundsstyrelsen skall handha förbundets angelägenheter i enlighet med ABF stadgar, gällande författningar och föreskrifter samt förbundsstämmans beslut.

Förbundsstyrelsen fastställer arbets- och delegationsordning och handlägger i övrigt förbundets löpande angelägenheter i enlighet med denna ordning.

Förbundsstyrelsen fastställer fördelningen av statsbidraget och beslutar om nationella prioriteringar i verksamheten.

Förbundssekreteraren är förbundsstyrelsens verkställande tjänsteman.

§ 10 VALBEREDNING

Förbundsstämman väljer en valberedning på ett år.

Valberedningen har till uppgift att förbereda de val som skall ske på förbundsstämman med undantag för val av förbundsordförande och förbundssekreterare vilka val bereds av grundarorganisationerna enligt § 9 ”Mandattid”.

Valberedningen skall bestå av 5 ledamöter varav 2 ledamöter från ABF avdelningar och ABF distrikt och 2 från de centrala medlemsorganisationerna.

Ordförande i valberedningen väljs inom förslag som upprättats av de tre grundarorganisationerna Landsorganisationen(LO), Kooperativa förbundet (KF) och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP).

§ 11 VERKSAMHETSRÅD

Förbundsstyrelsen utser för en mandatperiod på två år ett verksamhetsråd. Rådet har i uppdrag att bereda och årligen senast september månads utgång föreslå förbundsstyrelsen inriktning på nationella prioriteringar som ABF skall arbeta med.

Verksamhetsrådet skall bestå av förbundssekreteraren samt sju ledamöter representerande de centrala medlemsorganisationerna och sju ledamöter representerande ABF avdelningar och ABF distrikt. Förbundssekreteraren är ordförande.

Förbundsstyrelsens val ska föregås av nomineringar från centrala medlemsorganisationer, ABF avdelningar och ABF distrikt.

§ 12 RÅD FÖR ARBETSGIVARE- OCH PERSONALFRÅGOR

Förbundsstyrelsen utser för en mandatperiod på två år ett råd för arbetsgivare- och personalfrågor.

Rådet skall bestå av förbundssekreteraren samt sju ledamöter representerande ABF avdelningar och ABF distrikt. Förbundssekreteraren är ordförande.

Förbundsstyrelsens val ska föregås av nomineringar från ABF avdelningar och ABF distrikt.

Rådet skall inom ramen för förbundsstyrelsens arbets- och delegationsordning ansvara för förhandlingar med de fackliga organisationerna som organiserar anställda inom ABF i syfte att åstadkomma avtal rörande löner och andra anställningsvillkor.

Rådet kan inom sig utse förhandlingsdelegationer.

Rådet skall till ABF avdelningar och ABF distrikt lämna information om och tolkning av avtal och lagstiftning som berör arbetsmarknaden samt vid behov ordna kurser och konferenser i samma syfte.

Rådet skall biträda styrelserna för ABF avdelningar, ABF distrikt och förbundsstyrelsen vid förhandlingar och rättslig prövning.

Rådet skall vara ett stöd för styrelserna i ABF avdelningar, ABF distrikt och för cheferna avseende frågor som rör arbetsgivarrollen.

Rådet skall kunna initiera utbildning av anställda och förtroendevalda i frågor som ligger inom rådets verksamhetsområde.

Rådet skall i övrigt följa utvecklingen inom relevanta delar av arbetsmarknaden.

§ 13 REGIONALA KONFERENSER

Förbundsstyrelsen skall i samverkan med ABF avdelningar och ABF distrikt årligen under november månad genomföra regionala konferenser som skall behandla frågor rörande statsbidragsfördelning och andra ärenden som förbundsstyrelsen önskar bereda.

De regionala konferenserna skall bestå av representanter från berörda ABF avdelningar, ABF distrikt och förbundsstyrelseledamot.

Berörd förbundsstyrelseledamot är föredragande av förbundsstyrelsens förslag. Ledamoten ansvarar tillsammans med förbundsexpeditionen för att resultatet av konferensen redovisas för förbundsstyrelsen.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

De tre grundarorganisationerna, Landsorganisationen(LO), Kooperativa Förbundet(KF) och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti(SAP), nominerar vardera en revisor jämte suppleant till denna till förbundsstämman.

Förbundsstyrelsen har att utse auktoriserad revisor.

§ 15 ÄNDRING AV STADGARNA

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan endast göras vid förbundsstämman.

Förutsättning härför är dock att ändrings- eller tilläggsförslag biträds av två tredjedelar av vid förbundsstämman närvarande röstberättigade deltagare eller att likalydande beslut fattas av två ordinarie förbundsstämmor.

 

ABF Stadgar

Normalstadgar för ABF-distrikt

DISTRIKT

§ 1 GRUNDSATSER

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer:

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle;

- samt skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor.

§ 2 ÄNDAMÅL

ABF-distriktet har till uppgift att i överensstämmelse med ABFs idéprogram och dessa stadgar samt fastställda riktlinjer och nationella prioriteringar främja studie-, kultur- och annan bildningsverksamhet. Detta sker främst genom att utifrån ABF avdelningarnas behov ge stöd till den lokalt bedrivna ABF-verksamheten. Därutöver skall ABF distriktet samverka med regionala medlemsorganisationer samt ha kontakt med andra regionala organisationer, institutioner och myndigheter.

§ 3 ORGANISATION

ABF ……………... är en distriktsorganisation inom Arbetarnas Bildningsförbund, som är verksam inom ………………………………..

ABF-distriktets beslutande organ är representantskapet och styrelsen. Dessa organ består av representanter för ABF avdelningarna och de regionalt anslutna organisationerna.

ABF distriktet kan ingå i samarbetsregion vars arbetsuppgifter fastställs genom överenskommelse mellan berörda distrikt.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmar i ABF distriktet är samtliga ABF avdelningar inom …………………

Medlemskap i ABF distriktet kan beviljas regionalt verksamma organisationer som godkänner dessa stadgar.

Ansökan om medlemskap, åtföljd av organisationens stadgar, skall tillställas distriktsstyrelsen för beslut.

Saknas ABF distrikt kan regionalt verksam organisation anslutas till en eller flera ABF avdelningar inom organisationens verksamhetsområde.

§ 5 BROTT MOT STADGARNA

Medlemsorganisation, som väsentligen bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt brister i fullgörandet av sina förpliktelser mot ABF distriktet, kan, efter hörande med förbundsstyrelsen, uteslutas genom beslut av distriktets representantskap.

ABF avdelning som väsentligen bryter mot dessa stadgar, eller på annat sätt brister i fullgörandet av sina förpliktelser mot distriktet, kan förbundsstyrelsen besluta om att avdelningen förlorar sina rättigheter i distriktet.

§ 6 UTTRÄDE

Medlemsorganisation som vill utträda ur ABF distriktet skall skriftligen anmäla detta till distriktets styrelse. Utträdet gäller med omedelbar verkan efter beslut i distriktsstyrelsen.

§ 7 AVGIFTER

Medlemsorganisation erlägger till ABF distriktet per verksamhetsår en avgift, som fastställs av representantskapet. Avgiften grundas på organisationens medlemsantal vid dess senaste verksamhetsårs slut.

För medlemsorganisation, som är ekonomisk förening, träffas överenskommelse mellan organisationen och distriktsstyrelsen om medlemsavgiftens storlek och övriga ekonomiska åtaganden.

För medlemsorganisation som inte har individuella medlemmar träffas överenskommelse om beräkning av antalet medlemmar. Sådana överenskommelser skall godkännas av distriktsstyrelsen.

§ 8 REPRESENTANTSKAP

ABF distriktets högsta beslutande organ är representantskapet. ABF avdelningarna skall utse flertalet av ombuden. Ombuden utses på följande sätt:

Varje ABF avdelning erhåller ett grundmandat. Därutöver fördelas ytterligare mandat i proportion till antalet medlemmar i de medlemsorganisationer som är anslutna till respektive ABF avdelning. Endast förtroendevalda i ABF avdelningarna kan utses som ombud.

De regionalt anslutna medlemsorganisationerna erhåller var sitt grundmandat. Därutöver fördelas ytterligare mandat mellan organisationerna i proportion till deras medlemsantal vid senast kända verksamhetsårs slut.

Medlemsorganisation, som inte har individuella medlemmar, äger rätt till mandat på grundval av beräknat medlemsantal som, efter överenskommelse med organisationen, fastställs av distriktsstyrelsen.

Det ankommer på representantskapets årsmöte att bestämma antalet ytterligare mandat till nästföljande representantskap.

Vid val av ombud till representantskapet skall en jämn könsfördelning eftersträvas.

§ 9 REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Årsmöte

Årsmöte med ABF distriktets representantskap hålls senast under april månad. Kallelse innehållande uppgifter om tid för avlämnande av motioner utsändes till anslutna organisationer senast tre månader före mötet.

Anslutna distriktsorganisationer och ABF avdelningar, till ABF avdelningar anslutna medlemsorganisationer liksom enskilda medlemmar tillhörande distriktsorganisation eller medlemsorganisation ansluten till ABF avdelning har motionsrätt. Motioner av enskilda medlemmar på lokal nivå ska behandlas av ABF avdelning. När motionen sänds vidare ska den åtföljas av organisationens yttrande. Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast två månader före mötet.

Dagordning med förslag från styrelse och valberedning samt väckta motioner med styrelsens utlåtande utsändes till organisationer och ombud senast två veckor före mötet.

Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

- fastställande av ombudsförteckning;

- årsmötets stadgeenliga utlysande;

- styrelsens berättelse;

- revisorernas berättelse;

- beslut om resultatdisponering;

- fastställande av resultat- och balansräkning;

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

- förslag från styrelsen;

- motioner;

- fastställande av arvoden;

- val av ordförande;

- val av övriga styrelseledamöter och ersättare till styrelsen;

- val av ombud och ersättare till den regionala konferensen;

- val av revisorer;

- val av valberedning;

- fastställande av nomineringstid.

Halvårsmöte

Halvårsmöte med representantskapet hålls senast under december månad. Kallelse till halvårsmöte innehållande uppgifter om antalet ombud för medlemsorganisationerna utsändes senast två månader före mötets hållande.

Dagordning och handlingar utsändes till organisationer och ombud senast två veckor före mötet.

Ärenden vid halvårsmöte:

Vid halvårsmöte ska följande ärenden behandlas:

- fastställande av ombudsförteckning;

- halvårsmötets stadgeenliga utlysande;

- verksamhetsplan;

- medlemsavgifter;

- budget;

- övriga förslag från styrelsen.

De ärenden som ska behandlas på halvårsmötet kan beslutas av styrelsen senast under december månad och fastställas av nästa representantskapsmöte. Sådant beslut får tas under förutsättning att årsmötet fattat beslut om en planeringsprocess för verksamhet, ekonomi och medlemsavgifter till vilken samtliga regionala medlemsorganisationer och ABF avdelningar kallas.

Extra representantskapsmöte

Extra representantskapsmöte kan hållas då styrelsen så finner påkallat eller på framställning av minst två organisationer vars sammanlagda medlemsantal utgörs av minst en fjärdedel av samtliga till ABF distriktet anslutna organisationers medlemsantal.

Extra representantskapsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Omröstningar

Vid representantskapsmöte äger varje ombud en röst. Distriktsstyrelsens ledamöter kan inte väljas till ombud, men har rösträtt i samtliga frågor, utom vid behandling av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut, som inte gäller personval, fattas med öppen omröstning. Det förslag har bifallits på vilket de flesta i omröstningen har röstat. Vid lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordförande biträder.

Personval skall ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad begär det. Avlämnad valsedel skall uppta lika många namn som valet avser. För att vara vald fordras mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. Om detta röstetal inte uppnås förrättas omval mellan dem som erhållit de högsta röstetalen men som inte fått mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. Vid omval kvarstår som kandidater högst dubbelt så många som det antal mandat valet gäller. Vid omvalet är de kandidater valda som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal i omval sker avgörandet genom lottning.

§ 10 STYRELSE

Ledningen och förvaltningen av ABF distriktets verksamhet utövas av den av årsmötet valda styrelsen.

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst sex ledamöter. Antalet styrelseledamöter bör endast om särskilda skäl föreligger överstiga tretton.

Styrelsen skall alltid bestå av udda antal ledamöter.

Därutöver utses ersättare.

Två tredjedelar av ledamöterna och ersättarna skall representera ABF avdelningarna.

Styrelseledamöter och ersättare utses för en tid av två år.

I ABF distrikt, som har minst tre anställda medarbetare och/eller tillsvidareanställda cirkelledare, äger dessa grupper rätt att utse vardera en adjungerad arbetstagarledamot, jämte ersättare för dessa. De adjungerande utses för en mandattid om ett år och har yttrande och förslagsrätt i styrelsen.

Vid styrelsens prövning av frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

inom distriktet äger adjungerad arbetstagarledamot inte rätt att närvara.

Styrelsen kan inom sig utse ett verkställande utskott, som handlägger distriktets löpande angelägenheter. Verkställande utskottet består av ordföranden och …. övriga ledamöter.

Antalet ledamöter i verkställande utskottet skall vara mindre än hälften av det totala antalet styrelseledamöter.

Styrelsen skall handha distriktets angelägenheter i enlighet med ABFs grundsatser, ABF distriktets stadgar, representantskapets beslut, gällande författningar och föreskrifter, samt riktlinjer och nationella prioriteringar.

Styrelsen fastställer själv sin arbets- och delegationsordning.

Vid val till styrelsen skall en jämn könsfördelning eftersträvas. Inget av könen bör vara representerat med mindre än 40 procent av de valda ledamöterna och ersättarna.

§ 11 STUDIEOMBUDSMAN

Studieombudsman anställs av ABF distriktets styrelse och är styrelsens verkställande tjänsteman.

Studieombudsmannen skall delta i styrelsens sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

§ 12 RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Räkenskaperna skall föras enligt god redovisningssed.

För revision av ABF distriktets verksamhet, räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet minst två revisorer samt ersättare för dessa. Mandattiden är två år och revisorerna väljs växelvis.

I revisionen skall auktoriserad eller godkänd revisor delta med uppgift att biträda de förtroendevalda revisorerna. Den auktoriserade eller godkände revisorn ansvarar för att granskningsinsatsen totalt uppfyller kravet på god revisionssed och att de normer i övrigt som gäller för revisionsverksamhet tillämpas.

Granskning och revision kan även utföras av personer som erhållit förbundsstyrelsens uppdrag för uppgiften.

§ 13 VALBEREDNING

Valberedning väljs på representantskapets årsmöte.

Valberedningen består av minst fem ledamöter, varav en representant från grundarorganisationerna är sammankallande. Valberedningens sammansättning ska i övrigt ha en bred representation som speglar verksamheten.

§ 14 REGIONAL KONFERENS

ABF distrikt och avdelningar skall, i samverkan med förbundsstyrelsen årligen, under november månad, genomföra en regional konferens. Den regionala konferensen anordnas av ABF distrikt och ABF avdelningar tillsammans inom det område som fastställs av förbundsstämman.

Vid den regionala konferensen deltar de ombud eller deras ersättare som har utsetts på respektive ABF distrikts och ABF avdelnings årsmöte. Det är endast de valda ombuden och regionens förbundsstyrelseledamot som har rösträtt. Studieombudsman skall delta i den regionala konferensen och har yttrande- och förslagsrätt.

Nomineringar av de uppdrag som ges av förbundsstämma och regional konferens kan endast göras av ABF avdelningar och ABF distrikt.

Vid den regionala konferensen ska följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande för mötet

- Val av sekreterare för mötet

- Val av 10 ombud till förbundsstämma

- Val av valberedning

- Fastställande av nomineringar till förbundsstyrelsen

- Fastställande av antal ombud till regional konferens

- Fastställande av nomineringstid

- Frågor rörande statsbidragsfördelning

- Övriga frågor från förbundsstyrelsen

- Övriga frågor från ABF avdelningar och ABF distrikt

§ 15 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan endast göras vid ordinarie representantskapsmöte.

Förslag härom skall före behandlingen på representantskapsmötet underställas ABFs förbundsstyrelse för prövning.

Ändringar och tillägg är inte giltiga med mindre än att de godkänts av förbundsstyrelsen.

För beslut om ändring eller tillägg till stadgarna fordras tvåtredjedelsmajoritet av representantskapets närvarande röstberättigade deltagare.

Ändring i §§ 1, 2 och 11 kan endast ske i samband med ändringar i förbundet stadgar.

§ 16 VERKSAMHETENS UPPHÖRANDE

Nedlägger ABF distriktet sin verksamhet skall denna avvecklas på sätt som godkänts av ABFs förbundsstyrelse.

 

ABF Stadgar

Normalstadgar för ABF-avdelningar

AVDELNINGAR

§ 1 GRUNDSATSER

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer:

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle;

- samt skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor.

§ 2 ÄNDAMÅL

ABF avdelningen har till uppgift att i överensstämmelse med ABFs idéprogram och dessa stadgar samt fastställda riktlinjer och nationella prioriteringar främja och bedriva studie-, kultur- och annan bildningsverksamhet.

§ 3 ORGANISATION

ABF ……………... är en avdelning inom Arbetarnas Bildningsförbund, som är verksam inom ………………………………..

ABF avdelningens beslutande organ är representantskapet och styrelsen. Dessa organ består av representanter för de lokalt anslutna organisationerna.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemskap i …………………. kan beviljas i …….………………… verksamma organisationer, som godkänner dessa stadgar.

Ansökan om medlemskap, åtföljd av organisationens stadgar, skall tillställas ABF avdelningens styrelse för beslut.

§ 5 BROTT MOT STADGARNA

Medlemsorganisation, som väsentligen bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt brister i fullgörandet av sina förpliktelser mot ABF avdelningen, kan, efter hörande med förbundsstyrelsen, uteslutas genom beslut av avdelningens representantskap.

§ 6 UTTRÄDE

Medlemsorganisation som vill utträda ur ABF avdelningen skall skriftligen anmäla detta till avdelningens styrelse. Utträdet gäller med omedelbar verkan efter beslut i avdelningsstyrelsen.

§ 7 AVGIFTER

Medlemsorganisation erlägger till ABF avdelningen per verksamhetsår en avgift, som fastställs av representantskapet. Avgiften grundas på organisationens medlemsantal vid dess senaste verksamhetsårs slut.

För medlemsorganisation, som är ekonomisk förening, träffas överenskommelse mellan organisationen och avdelningens styrelse om medlemsavgiftens storlek och övriga ekonomiska åtaganden.

För medlemsorganisation som inte har individuella medlemmar träffas överenskommelse om beräkning av antalet medlemmar. Sådana överenskommelser skall godkännas av avdelningens styrelse.

§ 8 REPRESENTANTSKAP

ABF avdelningens högsta beslutande organ är representantskapet. Ombuden till representantskapet utses på följande sätt:

Varje medlemsorganisation erhåller ett grundmandat. Därutöver skall ytterligare mandat fördelas mellan medlemsorganisationerna i proportion till deras medlemsantal. Det ankommer på representantskapet att på dess årsmöte bestämma antalet ytterligare mandat till nästföljande representantskap.

Representationen beräknas efter organisationernas medlemsantal vid senast kända verksamhetsårs slut.

Medlemsorganisation, som inte har individuella medlemmar, äger rätt till mandat på grundval av beräknat medlemsantal som, efter överenskommelse med organisationen, fastställts av avdelningsstyrelsen.

Vid val av ombud till representantskapet skall en jämn könsfördelning efterstävas.

§ 9 REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Årsmöte

Årsmöte med ABF avdelningens representantskap hålls senast under april månad. Kallelse innehållande uppgifter om tid för avlämnande av motioner utsändes till anslutna organisationer senast tre månader före mötet.

Motioner till årsmötet kan väckas av anslutna organisationer och enskilda medlemmar inom dessa och skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Motioner av enskilda medlemmar inom anslutna organisationer skall åtföljas av organisationens yttrande.

Dagordning med förslag från styrelse och valberedning samt väckta motioner med styrelsens utlåtande utsändes till organisationer och ombud senast två veckor före mötet.

Ärenden vid årsmöte:

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

- fastställande av ombudsförteckning;

- årsmötets stadgeenliga utlysande;

- styrelsens berättelse;

- revisorernas berättelse;

- beslut om resultatdisponering;

- fastställande av resultat- och balansräkning;

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

- förslag från styrelsen;

- motioner;

- fastställande av arvoden;

- val av ordförande;

- val av övriga styrelseledamöter och ersättare till styrelsen;

- val av ombud och ersättare till regional konferens;

- val av revisorer;

- val av valberedning;

- fastställande av nomineringstid.

Halvårsmöte

Halvårsmöte med representantskapet hålls senast under december månad. Kallelse till halvårsmöte innehållande uppgifter om antalet ombud för medlemsorganisationerna utsändes senast två månader före mötets hållande.

Dagordning och handlingar utsändes till organisationer och ombud senast två veckor före mötet.

Ärenden vid halvårsmöte

Vid halvårsmöte ska följande ärenden behandlas:

- fastställande av ombudsförteckning;

- halvårsmötets stadgeenliga utlysande;

- verksamhetsplan;

- medlemsavgifter;

- budget;

- övriga förslag från styrelsen.

De ärenden som ska behandlas på halvårsmötet kan beslutas av styrelsen senast under december månad och fastställas av nästa representantskapsmöte. Sådant beslut gäller under förutsättning att årsmötet fattat beslut om en planeringsprocess för verksamhet, ekonomi och medlemsavgifter till vilken samtliga medlemsorganisationer kallas.

Extra representantskapsmöte

Extra representantskapsmöte kan hållas då styrelsen så finner påkallat eller på framställning av minst två organisationer vars sammanlagda medlemsantal utgörs av minst en fjärdedel av samtliga till ABF avdelningen anslutna organisationers medlemsantal.

Extra representantskapsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Omröstningar

Vid representantskapsmöte äger varje ombud en röst. Avdelningsstyrelsens ledamöter kan inte väljas till ombud, men har rösträtt i samtliga frågor, utom vid behandling av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut, som inte gäller personval, fattas med öppen omröstning. Det förslag har bifallits på vilket de flesta i omröstningen har röstat. Vid lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordförande biträder.

Personval skall ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad begär det. Avlämnad valsedel skall uppta lika många namn som valet avser. För att vara vald fordras mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. Om detta röstetal inte uppnås förrättas omval mellan dem som erhållit de högsta röstetalen men som inte fått mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. Vid omval kvarstår som kandidater högst dubbelt så många som det antal mandat valet gäller. Vid omvalet är de kandidater valda som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal i omval sker avgörandet genom lottning.

§ 10 STYRELSE

Ledningen och förvaltningen av ABF avdelningens verksamhet utövas av den av årsmötet valda styrelsen.

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst sex ledamöter. Antalet styrelseledamöter bör endast om särskilda skäl föreligger överstiga tretton.

Styrelsen skall alltid bestå av udda antal ledamöter.

För dessa ledamöter utses ersättare.

Styrelseledamöter och ersättare utses för en tid av två år.

I ABF avdelning, som har minst tre anställda medarbetare och/eller tillsvidareanställda cirkelledare, äger dessa grupper rätt att utse vardera en adjungerad arbetstagarledamot, jämte ersättare för dessa. De adjungerande utses för en mandattid om ett år och har yttrande och förslagsrätt i styrelsen.

Vid styrelsens prövning av frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom avdelningen äger adjungerad arbetstagarledamot inte rätt att närvara.

Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott, som handlägger avdelningens löpande angelägenheter. Verkställande utskottet består av ordföranden och …. övriga ledamöter.

Antalet ledamöter i verkställande utskottet skall vara mindre än hälften av det totala antalet styrelseledamöter.

Styrelsen skall handha avdelningens angelägenheter i enlighet med ABFs grundsatser, ABF avdelningens stadgar, representantskapets beslut, gällande författningar och föreskrifter samt riktlinjer och nationella prioriteringar.

Styrelsen fastställer själv sin arbets- och delegationsordning.

Vid val till styrelsen skall en jämn könsfördelning eftersträvas. Inget av könen bör vara representerat med mindre än 40 procent av de valda ledamöterna och ersättarna.

§ 11 STUDIEOMBUDSMAN

Studieombudsman anställs av ABF avdelningens styrelse och är styrelsens verkställande tjänsteman.

Studieombudsmannen skall delta i styrelsens sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

§ 12 VERKSAMHETSRÅD

ABF avdelningar kan inrätta Verksamhetsråd. Råden kan inrättas för att samordna arbete med ABF-verksamheten inom en eller flera kommuner eller kommundelar. Verksamhetsrådens roll och uppgift är att planera, genomföra och utveckla folkbildning och kultur enligt grundsatser, fastställda riktlinjer, nationella prioriteringar samt utifrån representantskapet och avdelningsstyrelsen fastställda ramar.

Verksamhetsråden kan utses av avdelningsstyrelsen eller väljas i särskild ordning. Rådens ledamöter består av representanter från ABF avdelningens medlemsorganisationer.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Räkenskaperna skall föras enligt god redovisningssed.

För revision av ABF avdelningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning väljs av årsmötet minst två revisorer samt ersättare för dessa. Mandattiden är två år och revisorerna väljs växelvis.

I revisionen skall auktoriserad eller godkänd revisor delta med uppgift att biträda de förtroendevalda revisorerna. Den auktoriserade eller godkände revisorn ansvarar för att granskningsinsatsen totalt uppfyller kravet på god revisionssed och att de normer i övrigt som gäller för revisionsverksamhet tillämpas.

Granskning och revision kan även utföras av personer som erhållit förbundsstyrelsens uppdrag för uppgiften.

§ 14 VALBEREDNING

Valberedning väljs på representantskapets årsmöte.

Valberedningen består av minst fem ledamöter, varav en representant från grundarorganisationerna är sammankallande. Valberedningens sammansättning ska i övrigt ha en bred representation som speglar verksamheten.

§ 15 REGIONAL KONFERENS

ABF avdelningar och ABF distrikt skall, i samverkan med förbundsstyrelsen årligen under november månad genomföra en regional konferens. Den regionala konferensen anordnas av

ABF avdelningar och ABF distrikt tillsammans inom det område som fastställs av förbundsstämman.

På regional konferens deltar de ombud eller deras ersättare som har utsetts på respektive ABF distrikts och ABF avdelnings årsmöte. Det är endast de valda ombuden och regionens förbundsstyrelseledamot som har rösträtt. Studieombudsman skall delta i den regionala konferensen och har yttrande- och förslagsrätt.

Nomineringar av de uppdrag som ges av förbundsstämma och regional konferens kan endast göras av ABF avdelningar och ABF distrikt.

Vid regional konferens ska följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande för mötet

- Val av sekreterare för mötet

- Val av 10 ombud till förbundsstämma

- Val av valberedning

- Fastställande av nomineringar till förbundsstyrelsen

- Fastställande av antal ombud till regional konferens

- Fastställande av nomineringstid

- Frågor rörande statsbidragsfördelning

- Övriga frågor från förbundsstyrelsen

- Övriga frågor från ABF avdelningar och ABF distrikt

§ 16 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan endast göras vid ordinarie representantskapsmöte.

Förslag härom skall före behandlingen på representantskapsmötet underställas ABFs förbundsstyrelses prövning. Ändringar och tillägg är inte giltiga med mindre än att de godkänts av förbundsstyrelsen.

För beslut om ändring eller tillägg till stadgarna fordras tvåtredjedelsmajoritet av representantskapets närvarande röstberättigade deltagare.

Ändring i §§ 1, 2 och 11 kan endast ske i samband med ändringar i förbundet stadgar.

§ 17 VERKSAMHETENS UPPHÖRANDE

Nedlägger ABF avdelningen sin verksamhet skall denna avvecklas på sätt som godkänts av ABFs förbundsstyrelse.

 

Utgiven av:

Arbetarnas Bildningsförbund, Olof Palmes gata 9, Box 522, 101 30 Stockholm


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 maj 2012.

Ladda ned ABFs stadgar

ABF-Stadgar