Gå till innehåll

VÄLFÄRD - bildning och kultur!

  • Onsdag, 1 september 2010

I valrörelsen blir skiljelinjerna allt tydligare. Den borgerliga alliansen begär nytt mandat för en fortsatt massaker på den välfärd och de trygghetssystem som arbetarrörelsen, trots hårt motstånd från högern, erövrat genom många decenniers kamp. Idag vrider den samlade borgerligheten historiens klocka tillbaka till en tid präglad av stora sociala klyfter, överklassens skattefrälse och privilegier. Högern kallar sig paradoxalt nog det nya arbetarepartiet, men den nya välfärd de så cyniskt talar om, är den som reserveras för de rika.

Denna den borgerliga alliansens politik gäller även tillgången till bildning och kultur och den förs till torgs även i Botkyrka. Här har moderater och folkpartister gått från ignorans och likgiltighet till en alltmer öppen kulturfientlighet. Under slagordet – kärnverksamhet, angrips kommunens satsningar på bildning och kultur. Avveckling, privatisering och nedskärningar på allt, från förenings- och folkbildningsanslag till lokala bibliotek och för kommunen viktiga långsiktiga strategiska satsningar som Mångkulturellt Centrum och Subtopia, det är borgerskapets budskap inför valet.

Vård/skola/omsorg - under detta mantra skall, enligt den borgerliga alliansen, samhällets ansvar för medborgarnas trygghet och ett värdigt liv, inskränkas till det minimalt nödvändiga och allt annat skall överlämnas till den kommersiella marknaden. Den som inte kan betala för trygghet, bildning och kultur blir utan. Anslagen till studieförbunden skall också strypas trots behovet att ta till vara deras särskilda möjligheter att nå ut till alla med bildning och kultur.

Men det finns alternativ till borgerlighetens kulturella utarmningspolitik, inte minst i Botkyrka där Vänstermajoriteten sedan länge fört en framsynt kulturpolitik, som berikat tillvaron för kommunens innevånare och dessutom utvecklat bilden av Botkyrka som en attraktiv kommun att bo leva och verka i.

I det kommunala handlingsprogram som socialdemokraterna går till val på lyfts kulturen fram och folkbildningens betydelse framhålles - Studieförbunden har en viktig roll för människors bildning och möjlighet att ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Genom studieförbunden erbjuds också en bred kulturverksamhet för alla generationer. Vi socialdemokrater vill att alla ska ha rätt till kultur, idrott och upplevelser i sin närmiljö.

Vänsterpartiet markerar i sitt kommunala handlingsprogram kulturens roll – Bildning och kultur är grunden för den humanism, den kunskap och de värderingar som förenar människor. Kulturen är en social kraft som kan motverka våld, social utslagning, främlingsfientlighet och rasism. Bildningsförbundens arbete för att fördjupa kulturell och social gemenskap måste ges ett större stöd.

Insikten om kulturens och bildningens betydelse, om vad en demokratisk kulturpolitik innebär och dess konstruktiva roll i samhällets utveckling, när den når alla, och inte förbehålls en elit med späckade plånböcker, den insikten saknas uppenbarligen hos dem som formar den borgerliga politiken. Det är allvarligt – rentav ett hot mot ett modernt demokratiskt och civiliserat samhälle.

Högerpolitiken får inte fortsätta vrida utvecklingens klocka tillbaka. Valet gäller en fortsatt rasering av välfärden – eller - att vi gemensamt bevarar och utvecklar ett välfärdssamhälle präglat av social rättvisa, solidaritet, demokrati, bildning och kultur. I enlighet med ABF:s idéprogram och i vårt arbete här i Botkyrka-Salem, står vi för det senare alternativet!                                                                                                              

Norsborg 2010-08-31

Folke Olsson styrelseledamot ABF Botkyrka-Salem

 
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 1 september 2010.