Gå till innehåll

Utveckling för våra medlemsorganisationer

  • Torsdag, 4 maj 2017Folk i rörelse, folkrörelser, har varit en viktig del av Sveriges utveckling till en demokratisk välfärdsstat för alla invånare. Starka föreningar är viktiga även för framtiden. Föreningar stärks av aktiva, engagerade medlemmar. Kunniga och aktiva styrelser är lika avgörande för föreningars framtid och styrka. Därför är ett av ABFs prioriterade områden att stärka folkrörelserna. ABF vill vara en resurs för medlemsorganisationer som vill arbeta med att utveckla sin förening. Det gör vi på flera olika sätt med folkbildningen som metod. Vi erbjuder utbildning för förtroendevalda i sina funktioner och processutveckling för styrelsen och/eller föreningen som helhet. Processen anpassas efter föreningens behov och förutsättningar.

Under 2016 och 2017 arrangerar ABF centralt utbildning och träffar för de huvudprocessledare som varje ABF-distrikt i landet utsett. Dessa tar med sig kunskapen hem till sina distrikt där de både leder processer och utbildar nya processledare. Till sin hjälp har processledarna en verktygslåda med metoder och flera material att plocka ur.

ABF har centralt gjort överenskommelser med flera medlemsorganisationer om att man ska kunna förvänta sig ett stöd inom området stärka folkrörelserna på regional och lokal nivå. Målet är att ABF ska driva utvecklingslag med processledare i hela landet 2018.

Mål

Målet för arbetet med processledare inom ABF Stockholms län är att få till en infrastruktur för att dels kunna erbjuda processledare till våra medlemsorganisationer, dels kunna utbilda nya processledare både inom ABF distriktet och bland medlemsorganisationerna. Under 2017 har vi startat ett arbete med att skapa ett läns-övergripande pedagogiskt resurslag, processledarna kommer delvis att ingå där.

Målgrupper

ABF:s medlemsorganisationer. I första hand de som ingår i överenskommelser på central nivå. Därefter utgår vi från intresse hos medlemsorganisationerna.

Det här menar vi med process

En process kan leda åt olika håll och vi ingår ständigt i mer eller mindre medvetet styrda processer. En organisation behöver hela tiden utveckling samtidigt som den också behöver förvalta. Om den förvaltande delen tar överhand är risken att organisationen inte utvecklas. Det kan leda till minskat inflytande, eller medlemstapp.

En processledare kan hjälpa styrelsen och medlemmarna att tydliggöra meningen med föreningen, målen, aktiviteterna, alternativen och hur föreningen ska arbeta för att utvecklas. Processledaren och styrelsen kan också arbeta med frågor som hjälper föreningen att se omvärlden i relation till den egna organisationen. Det viktiga är att processledaren har frågor, metoder och verktyg för att hjälpa styrelsen/föreningen framåt.

Processledaren ska inte styra eller bestämma vad gruppen ska göra. Det är styrelsen som ska arbeta fram vilka frågor som är viktigast samt hur processen kring dessa ska ske. Processledaren, styrelsen och medlemmarna definierar förväntningarna och möjligheterna när processen startar. Det material som finns nämnda nedan och frågorna i detta papper stödjer arbetet.

Ofta kan en process kännas förvirrad till en början och en del ställer sig frågan vart detta ska leda. Ibland kommer samtalet in på frågor som känns obekväma. Men lika ofta upplever gruppen när arbetet i träffarna kommit igång att många saker fallit på plats och föreningen har en plattform att arbeta vidare utifrån. Fördelen med att ha en processledare som kommer ”från sidan” är att den kan ställa ”dumma” frågor och kanske ta upp det som ingen annan tänkt på eller vågat fråga. Processledaren har även kunskaper om processer och erfarenhet från arbetet i andra organisationer.

Det finns många områden och frågeställningar att driva processer kring. Exempel på sådana kan vara: Hur får vi nya medlemmar? Hur får vi aktivare medlemmar? Vad är vi bra på? Vad behöver vi bli bättre på? Hur förnyar vi vår förening? Hur vitaliserar vi styrelsearbetet? Hur ska vi arbeta inför valet 2018?

Många gånger börjar en förening eller styrelse i en fråga, sedan dyker det upp många fler vartefter processen löper på. Ibland kanske en grupp tror att de söker svaret på en fråga som sedan visar sig vara en helt annan. Många gånger behöver processledaren backa bandet och ställa den grundläggande men inte alldeles lätta frågan ”Varför finns vi, vad är meningen med föreningen?”.

Processer kan vara olika långa. Ibland räcker det med en halv dags workshop som grund för att styrelsen sedan arbeta vidare själva, medan det i andra fall behövs betydligt längre tid för att nå fram. Det kan vara viktigt att i ett tidigt skede ange vissa avgränsningar så att processen inte tar sig an allt på en gång. Saker som inte ryms kan alltid ”parkeras” till ett annat tillfälle.

ABF gör den här satsningen för att vi ska bli en ännu bättre resurs för medlemsorganisationerna. Så att medlemsorganisationerna utvecklas och stärks. De ska inte behöva anlita dyra konsulter som dessutom inte delar vår värdegrund. ABF utgår från arbetarrörelsens värderingar, något som medlemsorganisationerna i ABF godkänt genom sitt medlemskap.

 

ERBJUDANDE TILL MEDLEMSORGANISATIONER I ABF STOCKHOLMS LÄN

Under 2017 är ABF Stockholms län i uppbyggnadsfasen av att kunna erbjuda processledarkunskap till våra medlemsorganisationer. Under hösten kommer förtroendevalda i våra medlemsorganisationer ges möjlighet att delta i en utbildning för processledare.

Utbildningen kommer att ske den 20-21 september eller den 15-16 november. Utbildningen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat till 20. Däremot utgår ingen ersättning för resor eller utebliven inkomst från ABF Stockholms län.

Vill din förening ha hjälp av ABF Stockholms läns processledare finns det, i mån av tid, möjlighet att få det till din styrelse eller förening. Då anpassas processen efter behov och resurser.

Under hösten 2017 får medlemsorganisationer i ABF Stockholms län processledning till en kostnad av 3000 kr för en halv dag och 5000 kr för en heldag.

Vill du veta mer om detta, kontakta Hanna Schubert, hanna.schubert@abf.se.

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 maj 2017.