Gå till innehåll

ABFs demokratisyn

Vår demokratisyn bygger på alla människors lika och unika värde. Vi ser demokratin som en process och en rörelseriktning, inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi vill att demokratins ideal ska prägla hela samhället och människors inbördes förhållande.

ABFs demokratisyn

Vi är övertygade om att samhället utvecklas bäst när människor ges möjlighet att samverka som fria och jämlika utan över- och underordning, utan klass- och könsskillnader och utan diskriminering på grund av etnisk bakgrund, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Därför ska ABF motverka alla ojämlika förhållanden som begränsar människors möjligheter att, som Hjalmar Branting uttryckte det, förverkliga ”sina bästa stämningars längtan”.

ABF ser en levande demokrati med ett brett deltagande och ett aktivt medborgarskap som ett kunskapsrikt och lärande samhälle. Samtal och samarbete är demokratins livsnerv. Demokrati stavas vi!

ABFs verksamhet ska stimulera ett brett samhälls- och folkrörelseengagemang. Vi bär med stolthet en radikal folkbildnings- och folkrörelsetradition vars främsta budskap är ”inte bara för, utan också genom folket”. Folkrörelser som vill förändra samhället måste hela tiden bygga sitt arbete på kunniga och aktiva medlemmar. Det är självständiga, kritiskt tänkande och medskapande medlemmar som ger demokratiska organisationer deras styrka.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

Ladda ner ABFs Idéprogram

ABFs idéprogram