Gå till innehåll

Arbetarrörelsens kulturfond

ABF leder arbetet med att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen. Fokus ligger på att främja idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar – i första hand kultur som skapas av medlemmarna själva. Arbetet utformas av en styrgrupp bestående av representanter från ABF, LO, LO-förbunden, Arbetarteaterförbundet, Föreningen Arbetarskrivare, Runö samt Svenska Arbetarsångarförbundet.

Arbetarrörelsens Kulturfond finansieras genom årliga anslag från LO och LO-förbunden. Fonden ska användas till att främja idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar, som en del i ett strategiskt mobiliseringsarbete för att återta initiativet i samhällsdebatten.

I första hand handlar satsningen om att ge fler människor möjlighet till eget skapande och att stödja kulturverksamhet som låter fler berättelser synas. Fonden ska främja framåtsyftande kulturverksamhet som skildrar samhället sådant det är och som det borde vara. Verksamheten ska medverka till att medvetandegöra människor om arbetets villkor, makt och motstånd i 2000-talets verklighet samt väcka engagemang för ett jämlikare och mer solidariskt samhälle.

Huvuddelen av medlen i Arbetarrörelsens kulturfond är vikta till centrala utvecklingsprojekt för den idéburna kulturen. Vi driver ett projekt för att stärka teatern som verktyg för arbetarrörelsen, tar fram en ny sångbok för arbetarrörelsen, stärker det läsfrämjande arbetet, verkar för att få fler att berätta om sitt arbete i skriven form, gör riktade satsningar för att få spridning för enskilda kulturarbetare med mera.

Stöd till lokala kulturprojekt
- Arbetarrörelsens kulturfond stödjer idéburen kultur som ett sätt att politiskt verka för arbetarrörelsens värderingar. Syftet är att stärka och utveckla 2000-talets arbetarkultur.

- Huvudinriktningen för perioden 2013-14 är att stödja och inspirera medlemmars eget skapande. Prioriterade verksamhetsformer är läs- och skrivfrämjande arbete (med 2000-talets arbetarlitteratur som en självklar del), 2000-talets arbetarteater samt 2000-talets arbetarmusik.

- Ansökan om medfinansiering för lokala kulturprojekt görs av berörd ABF-enhet, och ska ske i samverkan med ett eller flera LO-förbundsavdelningar och/eller LO-distrikt/-kommittéer. Kulturfondens medfinansiering kan maximalt uppgå till 50 procent av den totala projektkostnaden.

- Ansökningar sker endast i digital form.

- Ansökningar om medfinansiering upp till 10 000 kronor ska innehålla projektbeskrivning och budget och besvaras i normalfallet inom två veckor från inskickandet.

- Ansökningar om medfinansiering på 10 000 kronor och därutöver ska innehålla bakgrund, syfte, mål, projektbeskrivning, projektledning, utvärdering samt budget. Ansökan ska ha inkommit senast två veckor innan nästkommande styrgruppsmöte och besvaras senast en vecka efter mötet. Under 2013 äger styrgruppsmötena rum 5-6 februari, 26 mars, 21 maj, 12 september, 29 oktober och 4 december.

- För samtliga ansökningar gäller att beloppet faktureras av berörd ABF-enhet samt att redovisning skickas in senast två månader efter genomförd aktivitet. 

Ansökningar skickas till Peter Gustavsson, kulturpolitiskt ansvarig för ABF. 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

Kulturfonden stödjer Kris i repris

Kontaktperson

Peter Gustavsson