Gå till innehåll

Hani bygger broar mellan människor

  • Tisdag, 29 april 2014

På na.se kan du läsa en artikel om vår medarbetare Hani, som jobbar med ABFs integrationsverksamhet i Kopparberg!

Artikel kopierad från na.se 2014-04-29.

Foto: Birgitta Skoglund.

Mö­tet mel­lan män­ni­skor är en vik­tig pus­sel­bit i in­te­gra­tions­ar­be­tet. Hani Shabanpour job­bar med ABF:s mö­tes­plats och har god nyt­ta av sina egna er­fa­ren­he­ter.

För drygt ett år se­dan möt­te Hani Shabanpour ett helt nytt land med dess kul­tur och sam­hälls­struk­tur.
In­vå­nar­nas va­nor var helt and­ra än han var van och förs­ta ti­den var både för­vir­ran­de och i vis­sa styc­ken skräm­man­de.
– Jag bod­de i Ställ­da­len, kän­de ing­en och var fruk­tans­värt en­sam.

Mål­med­ve­ten­he­ten blev en driv­kraft och Hani var fast be­slut­sam att lära sig svens­ka. Snabbt.
Hani kom­mer från Iran, är ut­bil­dad in­gen­jör med många års er­fa­ren­het inom bil­in­du­strin. Nu tog han sik­te på att lära sig helt and­ra sa­ker. För­ut­om ett nytt språk vil­le Hani så fort som möj­ligt för­stå sin nya om­giv­ning. Att ta kon­takt med ABF kän­des na­tur­ligt. Här tog han sina förs­ta kliv mot en an­nan till­va­ro. Hani var snart prak­ti­kant och i de­cem­ber för­ra året då up­pe­hålls­till­stån­det var klart kun­de ABF an­stäl­la ho­nom.
– För oss har Hani bli­vit en oer­hört vik­tig re­surs, sä­ger Ann­ma­ri Lööf, plats­an­sva­rig för ABF:s verk­sam­het i Kop­par­berg.

Hani an­sva­rar för Mö­tes­plat­sen som ny­li­gen star­tats i Kop­par­berg, en verk­sam­het som är öp­pen på vardagseftermiddgarna Bak­om pro­jek­tet står för­ut­om ABF även Ljusnarsbergs kom­mun och Mi­gra­tions­ver­ket. Syf­tet är att job­ba med in­teg­ra­tion, hjäl­pa män­ni­skor från and­ra län­der och kul­tu­rer att kom­ma in i sam­häl­let men ock­så att ska­pa kon­tak­ter.
– Vi har ett par da­to­rer för ut­lå­ning, men här finns ock­så tråd­lös uppkopplingsmöjlighet om be­sö­ka­re tar med sig egen ut­rust­ning. Men vi gör inte det­ta bara för att ge in­ter­net-möj­lig­he­ter. Hit ska folk kun­na kom­ma för att ta en kopp kaf­fe el­ler te, för att bara träf­fas.
För­hopp­ning­en är att på sikt star­ta språkkafé och även grup­per som lär mer om det svens­ka sam­häl­let. Vad som ef­ter­ly­ses är svensk­ta­lan­de be­sö­ka­re.
– Jag minns själv hur svårt det var. Allt är nytt – språk, kul­tur och tra­di­tio­ner. Vi be­ter oss oli­ka.

Hani be­rät­tar om en hän­del­se i mat­af­fä­ren. För ho­nom är det själv­klart att hjäl­pa and­ra. När en äld­re kvin­na skul­le bära tunga kas­sar var det na­tur­ligt för ho­nom att kom­ma till und­sätt­ning.
– Kvin­nan blev arg. Hon trod­de att jag skul­le stjä­la hen­nes mat.
Nu kan Hani le åt hän­del­sen, men då kän­des det hemskt. I dag kan han hjäl­pa and­ra att und­vi­ka lik­nan­de kul­tur­kroc­kar.
Gul Agha Babaei kom­mer från Af­gha­nis­tan och är prak­ti­kant på ABF. För ho­nom är den här ty­pen av mö­tes­plat­ser vik­ti­ga. Mo­ham­mad Ali Ka­ri­mi ock­så från Af­gha­nis­tan nic­kar in­stäm­man­de.
– Jag kom­mer hit var­je dag. Kon­tak­ter­na här be­ty­der myc­ket.

läs artikeln i sin helhet på NA.se:

http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.2470435-hani-bygger-broar-mellan-manniskor 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 april 2014.