Biståndsprojekt

My Right

MyRight är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. Tillsammans bedriver vi projekt och program i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Målet är att stärka de lokala partnerorganisationernas möjligheter och förutsättningar att bedriva ett effektivt förändringsarbete för sina målgruppers rättigheter.

MyRights medlemsorganisationer bedriver projekt och program i 7 länder; Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Nepal, Sri Lanka och Bosnien-Hercegovina. 

Allt utvecklingssamarbete sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer.

Allt arbete utgår från ett rättighetsperspektiv och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hållbar utveckling kräver att alla inkluderas

För att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning måste de som själva är berörda delta i förändringsarbetet. Det är de som själva är fattiga och diskriminerade som vet vilka förändringar som är viktigast ör att de ska få det bättre.

Allt stöd ska därför bidra till att skapa förutsättningar för människor att uttrycka sina behov så att de kan vara med och påverka utvecklingen. I våra projekt kan det handla om att stödja aktiviteter som bidrar till allt från ökad självkänsla, gemenskap, medvetenhet om rättigheter, kunskap och utbildning till möjlighet att organisera sig.

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällets beslutsprocesser krävs starka organisationer som kan förmedla sin kunskap. Därför är partnerskapet mellan de svenska funktionshinderorganisationerna och de lokala organisationerna uppbyggt kring organisationsutveckling.

Fattigdomsbekämpning

Överallt i världen hör människor med funktionsnedsättning till de som löper störst risk att bli fattiga. Och överallt i världen löper fattiga människor störst risk att få funktionsnedsättningar.

Den utbredda fattigdomen är en grundläggande orsak till att personer med funktionsnedsättning inte garanteras sina rättigheter. Fattigdomen hindrar också människor från att ställa krav som ger dem tillgång till utbildning, vård, hjälpmedel och delaktighet.

Att arbeta med funktionshinderfrågor är därför ett effektivt sätt att minska fattigdomen.

   

Kontakt och mer info:

Om sidan

GlobalKoll är ABFs webbplats för internationell verksamhet där vi kommer att diskutera, samla studiematerial, information, artiklar, tips, filmer… Ja olika sätt som bidrar till att ta hand om och utveckla engagemang. Bli en del av att göra en annan värld möjlig!

Kontakt

 


sabflogo