Gå till innehåll

ABFs nya idéprogram ännu mer radikalt

  • Lördag, 28 april 2007

ABF ska bli ännu mer radikalt. Det nya idéprogrammet ”Gör en annan värld möjlig” antogs av förbundsstämman som hölls på Brunnsviks folkhögskola den 26 – 27 april.

Klyftorna har vuxit i Sverige. Idéprogrammet slår fast att vi åter befinner oss i ett två-tredjedelssamhälle där en tredjedel halkar efter när det gäller utbildning, arbete och deltagande i samhälls- och kulturliv. Idéprogrammet tar avstamp i att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig. Genom att skaffa sig kunskap går det att förändra. Det livslånga lärandet är en avgörande jämlikhetsfråga.

Under fyra år har en programgrupp på tolv personer arbetat fram förslag som skickats ut på två breda remissrundor till ABFs 58 medlemsorganisationer, förtroendevalda och anställda.
- Delaktigheten har varit väldigt viktig, att det här känns angeläget för alla, berättar Tomas Wennström, ombudsman på ABF Västerbotten, som varit med i programgruppen.

Resultatet är ett idéprogram med fokus på ABF som radikal idérörelse och folkbildningsorganisation. En fristående samhällskraft som arbetar föra att stärka och utveckla demokratin, motverka klassamhället, verka för allas lika rätt att vara olika och bidra till att utjämna utbildningsklyftorna. Likaså att öka förutsättningarna för delaktighet i kulturlivet, stärka folkrörelserna och den ideella sektorn, arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle och vara en del av den globala rättviserörelsen.

Det nya idéprogrammet har moderniserats utifrån dagens förutsättningar. Medan det tidigare idéprogrammet exempelvis hade fokus på att bekämpa klassklyftorna lägger det nya till flera likvärdiga jämlikhetsaspekter som kön, etnicitet och sexuell läggning.
- Det här ska vara ett levande dokument som förändras i takt med tiden, säger Tomas Wennström.

Folkrörelsernas roll i samhället var också mer självklar när det gamla idéprogrammet antogs 1974 och reviderades 1991. Sedan dess har anslagen minskat kraftigt och förutsättningarna för verksamheten förändrats väsentligt.
- Vi ville tydligt klargöra folkrörelsernas betydelse i samhället. Och befästa hur viktigt det är att ABF kämpar för folkrörelsekulturen tillsammans med sina medlemsorganisationer, säger Tomas Wennström.

ABF har stark lokal förankring med verksamhet i alla landets kommuner. Men idéprogrammet understryker även vikten av att vara en länk till omvärlden.
- Den lokala förankringen är vår stora styrka. Men det är också viktigt att knyta ihop lokalsamhället med den övriga världen, säger Tomas Wennström. En svensk Volvoarbetare har mycket gemensamt med en metallarbetare i Sydamerika. ABF är en unik resurs som länk mellan sina medlemsorganisationer och folkrörelser i hela världen.

Att minska gapet mellan hög- och lågutbildade och erbjuda möjligheter för alla att söka ny kunskap är en annan kärnpunkt. ”I ett föränderligt samhälls- och arbetsliv är det livslånga lärandet en avgörande jämlikhetsfråga” skriver idéprogrammet.
- Hälften av alla ungdomar studerar på universitet eller högskola, vilket naturligtvis är väldigt bra, men det är viktigt att komma ihåg alla dem som inte får tillgång till utbildning, säger Tomas Wennström. Alla ska erbjudas den möjligheten. Livslångt lärande ska inte bara vara ett vackert ord.

Kulturen är en viktig del av folkbildningen och beskrivs i idéprogrammet som ”en grundläggande förutsättning för ett aktivt och levande medborgarskap”.

- Samtidigt som kulturen blir tillgänglig för allt fler ökar klyftorna mellan dem som är delaktiga och dem som inte är det, säger Tomas Wennström. Här finns både en klass- och en könsklyfta där männen deltar i mycket mindre grad än kvinnorna. ABF har en viktig roll som tillgängliggörare och inkörsport för att bryta ojämlika kulturmönster, avslutar Tomas Wennström.

_______________________
Fotnot:
Ladda hem ABFs nya idéprogram i pdf-format (160 KB). Klicka på länken nedan.

Klara Sjöström

2006-04-28

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 juli 2010.