Gå till innehåll

Cirkeldeltagare och studietimmar minskar

  • Fredag, 19 maj 2006

Färre cirkeldeltagare och ett minskat antal studietimmar visar ABFs statistik för 2005. Positivt är att föreläsningar och kulturprogram ökar och att Hälsoskolan och den fackliga medlemsutbildningen har lockat fler deltagare. Och deltagarna i ABFs studiecirklar är nöjda, visar Folkbildningsrådets årliga deltagarundersökning.

Under 2005 uppgick det totala antalet studiecirkeltimmar till 2 896 409. Jämfört med föregående år är nedgången 11,18 procent (364 627 studietimmar). Annan gruppverksamhet har en mindre nedgång med 1,14 procent (2 230 studietimmar).

Alla distrikt har minskat utom ABF Västmanland som ökade 7,6 procent. De ökade både antalet grupper (10,5 procent) och deltagare (11,2 procent) vilket måste betraktas som ett konststycke i förhållande till övriga distrikt.

Ett resultat som förbryllar är ABF Kalmar län, som minskat både grupper och timmar men dramatiskt ökat från 22 266 deltagare 2004 till 30 517 deltagare 2005. Det motsvarar en 37 procentig ökning.

Den största minskning i antal studietimmar står ABF Stockholms län för (204 009 studietimmar) och ABF Östergötland (41 783). Nedgången i Östergötland hänger bland annat samman med omstruktureringen av ABF Norrköping och Norrköpings kommuns granskning.

Detta medför att våra relativa andelar av statsbidraget blivit mindre. Med samma fördelningssystem för statsbidraget som vi har nu kommer detta såväl kortsiktigt som långsiktigt innebära minskade statsbidrag.

Diagrammen nedan, klicka på länken, visar hur andelen studiecirkeltimmar/annan gruppverksamhet förändrats mellan organisationsanknutna studietimmar och Öppna torget (studiecirklar för
allmänheten). Den visar en tydlig förskjutning mot Öppna torget.

Bland medlemsorganisationerna finns det några som går emot trenden att tappa deltagare. Till exempel ökar de fackliga organisationerna från 69 268 deltagare 2004 till 71 358 år 2005, och SAP ökar från 9 296 deltagare 2004 till 19 221 år 2005. Att de politiska organisationerna ökar 2005 kan hänga samman med valåret 2006.

Även om beräkningen av statsbidraget baseras på antal studietimmar måste ABF ta på allvar den under en längre period konstanta minskningen av deltagare. Diagrammet nedan, klicka på länken, visar förhållandet mellan medlemsorganisationer, de med samarbetsavtal och ”Öppna torget”.

I faktiska siffror 2005 minskar organisationer med samarbetsavtal och medlemsorganisationerna med 20 888 deltagare (drygt 61 procent), medan Öppna torget har tappat 12 741 deltagare (knappt 39 procent). Av diagrammet framgår att organisationer med samarbetsavtal står för den stora minskningen av deltagare, i faktiska siffror från 177 415 deltagare 2004 till 157 160 år 2005.

Av diagrammet nedan framgår hur det gått för de olika studieförbunden. Även om ABF i faktiska tal har noterat de största minskningarna, vilket måste tas på största allvar, har även de andra studieförbunden stora verksamhetsminskningar.

Skulle man även räkna med annan gruppverksamhet skulle SV gå plus minus noll. Anmärkningsvärt är att FU ökar deltagare och arrangemang. Sammantaget fortsätter ABF organisationens verksamheter sin kräftgång. Den fördjupade analys av statistiska underlag som inleddes föregående verksamhetsår måste fortsätta och fördjupas. Likaså måste resultaten från analyserna användas för att vända trenden, och vi kan se avdelningar som ökar sin verksamhet trots osäkerheten med det kommande statsbidragssystemet.
______________________
Beställ ABFs verksamhetsberättelse 2005 via Bilda förlag, 08-709 05 00. Artikelnr. 2098.


2006-05-19

Fler bilder:

  • tabeller s 36.jpg
  • tabell s 37.jpg

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 juli 2010.