Gå till innehåll

Våga satsa på bred kultur

  • Måndag, 27 oktober 2008

Risken är påtaglig att den demokratiska och humanistiska bildningsidén inte får nog plats i den nationella kulturpolitiken. Nu behövs en en satsning som ger hela Sverige resurser att utveckla kulturen. Inrätta redan ett årligt anslag på 250 miljoner kronor för publikarbete under en treårig försöksperiod. Utvärdera försöket efter dessa tre år och permanenta bra inslag.

Vi skriver detta av oro för att den demokratiska och humanistiska bildningsidén inte ska få nog plats i den nationella kulturpolitiken. Den framtida kulturpolitiken måste vara

- Demokratisk; att människor bjuds in och blir delaktiga, får möjlighet att synas och påverka, att det kritiska perspektivet ges möjlighet att utvecklas

- Dynamisk; att de landvinningar man gjort och de kunskaper man uppnått utnyttjas, att de når fler människor och verkar i hela samhället

- Offensiv; att den tar sig an nya områden och nya lösningar, att kreativitet uppmuntras och släpps loss.

Människan är i första hand människa och medborgare med rätt att ta plats och synas oberoende av sina resurser, oberoende av social, geografisk och etnisk härkomst, oberoende av funktionsnedsättningar, kön och sexuell läggning.

Ett humanistiskt och demokratiskt bildningsideal bygger på denna grundläggande tanke om alla människors lika värde. Denna människosyn kan aldrig ersättas med ett system där människan bara ses som konsument eller kund.

Lärandet sker dock hela livet och överallt. Skolkunskaper måste hållas levande och uppdateras, färdigheter sökas upp och utvecklas, forskning sippra ner, sippra ut och förklaras. Studiecirklar, amatörkultur och kulturinstitutioner ger människor möjlighet till bildning och eget skapande. I mötet mellan amatörer och professionella kulturarbetare skapas ett kreativt och kraftfullt kunskapsutbyte. Kultur och bildning är verktyg för att stärka demokratin.

Det handlar om att främja kulturell mångfald, ge förutsättningar för konstnärlig förnyelse och se till att arrangörskapet breddas så att kulturen sprids. Det är först när kulturen sipprar ut i varje stadsdel, by, bostadsområde som vi kan tala om en heltäckande kulturpolitik, därför måste vi värna och utveckla mötesplatser.

Det är naivt och farligt att tro att ett aktivt, offensivt kulturliv och stark folkbildning inte kostar pengar.

Trots stark finansiell oro kan vi konstatera att det statliga budgetöverskottet är stort och det borde användas i offensiva satsningar på kultur och bildning för att stärka vårt samhälle för framtiden. Dessa satsningar är nödvändiga med tanke på att vi under senare år fått leva med att stödet till kulturen urholkats. Nu försvinner dessutom kulturens riskkapitalfond Framtidens Kultur som hittills försett kultursverige med fria projektpengar.

Kulturministern vill öka näringslivets insatser på kulturområdet. Visst kan näringslivet bidra mer, men näringslivspengar kan inte ersätta offentliga medel när det gäller att finansiera kultur såväl på bredden som av kritisk och experimentell art.
Vår luft är den där kunskap och fantasi frodas, också när det inte ger pengar. Den luft som är människovärdets. Men tro inte att lösningen är enkel kommersialisering utan det handlar om ökad kontakt. Det behövs ett nytt gränssnitt inom kulturen där den institutionsbundna kulturverksamheten och den verksamhet som bedrivs av studieförbund, föreningar och nätverk mötas. I centrum står människan.

Det behövs en satsning som ger hela Sverige resurser att utveckla kulturen. Därför föreslår vi ett första steg:
- Inrätta redan nu ett årligt anslag på 250 miljoner kronor för publikarbete under en treårig försöksperiod. Anslaget ska användas till sådana projekt som gör publiken delaktig i de kulturella processerna och som ökar samarbetet mellan de olika parterna i kultur- och samhällsliv. Utvärdera försöket efter dessa tre år och permanenta bra inslag. Det är en offensiv satsning till gagn för hela landet och att öka mångfalden.

Monica Stolpe-Nordin
vice orförande Studieförbundet vuxenskolan
Karl-Petter Thorwaldsson
ordförande ABF
Åke Gustavsson
Folkets hus och Parker
Monica Eiksson
förbundssekreterare Bygdegårdarnas riksförbund
Henrik Teleman
chef Virserums konsthall
Henrik Zipsane
landsantikvarie Jamtli Östersund
Anders Lindh
museidirektör Arbets museum, Norrköping
Per Gustavsson
ordförande Sagomuseet i Ljungby
Jan-Erik Lundström
museichef Bildmuseet, Umeå
Ulrika Kullenaberg
museichef Rydals museum
Mia Christersdotter Norman
verksamhetsledare Röda Sten Göteborg
Magnus Metz
utställningschef Malmö museer

 

2008-10-27

Publicerad i Västerbottens-Kuriren

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.