Gå till innehåll

Det sjätte World Social Forum pågår i tre världsdelar

  • Torsdag, 19 januari 2006

Arrangörerna vill samla folkrörelser från hela världen till en öppen plats för reflektion, möten och debatter. På plats finns kritiker av nyliberal ekonomi och dagens världsordning, organisationer som vill visa demokratiska alternativ och diskutera visioner. Det är organisationer för jordbrukare, fackföreningar, miljörörelser, och andra globala rättviseorganisationer som till exempel Attac. I Sverige finns lokala social forum i bland annat Skåne, Östergötland och Uppsala.

Mötesplatser 2006 är Karashi i Pakistan, Bamako i Mali, Caracas i Venzuela och Bangkok i Thailand. Alla möten har ett internationellt perspektiv och det är medverkande organisationer som bestämmer programmet. Arrangörerna lokalt ordnar volontärer och lokaler, strukturerar information och boende. Forumet 2006 kallas för en ”polycentrisk” version. En orsak är att många sociala rörelser inte har resurser att delta varje år, och fler forum ger kortare resor. En annan idé är att kraftsamla inför WSF 2007. Nästa år kommer World Social Forum att hållas i Afrika, antagligen i Kenya.

Första gången det var WSF kom 20 000 deltagare, andra gången 60 000 och 2005 var det cirka 155 000 deltagare från hela världen. Från början var WSF en uttalad motpol till det ekonomiska toppmötet, World Economic Forum i schweiziska Davos. Nu är forumen en självständig rörelse som samlar kritiker av dagens globala ekonomiska modell och som vill se demokratiska alternativ.

I processen som skapats runt världsforumen finns det lokala sociala forum, exempel i Sverige är Uppsala, Göteborg, Östergötland och Skåne Social Forum, samt forum som samlar organisationer från en världsdel till exempel ESF, European Social Forum, och FSA, Fora Social America. I Sverige medverkar ABF i några lokala sociala forum genom att bidra med lokaler och som arrangör. Ett par ABF-distrikt kommer också att arrangera studieverksamhet inför WSF 2007 med mål att många, både enskilda personer och organisationer, ska kunna resa till Afrika och delta.

Initiativtagarna till WSF var engagerade personer samt franska Attac, CUT (brasilianska LO), MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Brasil), jordlösa bönders rörelse i Brasilien och ytterligare några icke-statliga organisationer (NGOs). Dessa organisationer skrev en principförklaring som måste respekteras av dem som vill ta del i processen och organisera nya upplagor av WSF. Mottot som används är samma som i många demonstrationer under 90-talet och runt millennieskiftet: en annan värld är möjlig. Samma motto är rubriken på det förslag till idéprogram som ABF förväntas anta på sin stämma i april i år.

Diskussionen om var WSF ska hållas har funnits med från start. Efter att ha varit i Port Algere i Brasilien (2001-2003, 2005) och Mumbai i Indien (2004) blir årets upplaga uppdelad på tre världsdelar: Asien, Afrika och Sydamerika. Traditionellt äger forumet rum i januari, men på grund av jordbävningen i Pakistan har man bestämt att flytta fram forumet i Karashi till i mars. Nyligen beslutades också att ytterligare ett världsforum ska hållas i år, i Bangkok den 21-22 oktober. I Bamako hålls forumet 19-23 januari och i Caracas 24-29 januari 2006.

----------------------------------------------
Fotnot:
ABF besökte forumet i Caracas, Venzuela, 24-29 januari. Läs artiklar på abf.se framöver.

-----------------------------------------------
Fakta: Principförklaring World Social Forum
1. WSF är en öppen plats för reflektion, demokratisk debatt av idéer, formulering av förslag, fritt utbyte av erfarenheter och sammanlänkning för effektiv aktion av grupper och rörelser i det civila samhället som motsätter sig nyliberalismen och en värld dominerad av kapitalet och all slags imperialism, som är fast beslutna att bygga ett världsomspännande samhälle inriktat på fruktbara relationer inom mänskligheten och mellan den och jorden.

2. Det första WSF i Porto Alegre var en enstaka händelse i tid och rum. Från och med nu, med den övertygelse som proklamerades i Porto Alegre att ”en annan värld är möjlig”, kommer det att vara en permanent process av sökande och byggande av alternativ, som inte kan reduceras till de händelser som stödjer det.

3. WSF är en världsomspännande process. Alla möten som hålls, som delar av denna process, har en internationell dimension.

4. De alternativ som föreslås på WSF står i opposition till en process av globalisering, styrd av de stora multinationella företagen och de internationella institutionerna som tjänar dessa företags intressen, assisterade av nationella regeringar. Alternativen är utformade för att säkerställa att en globalisering i solidaritet kommer att inledas som en ny era i världshistorien. Denna era kommer att respektera universella mänskliga rättigheter, för alla medborgare, män och kvinnor, för alla nationer och för miljön, och kommer att grunda sig på demokratiska internationella system och institutioner, tjänande social rättvisa, jämlikhet och folkens suveränitet.

5. WSF samlar och länkar endast samman organisationer och rörelser från det civila samhället i världens länder, det har inte för avsikt att bli ett organ som representerar världens civila samhälle.

6. De möten som äger rum inom WSF äger inte rum på forumets vägnar som ett organ. Ingen kommer därför att vara auktoriserad att å forumets vägnar ge uttryck för positioner som påstås vara alla deltagares. Deltagarna i forumet ska inte samlas för att ta beslut som ett organ, vare sig genom röstning eller acklamation, för deklarationer eller förslag till aktion som skulle gälla alla eller majoriteten, och som syftar till att tolkas som positioneringar för forumet som helhet. Forumet är därmed inte något maktcentra att strida kring för deltagarna på dess möten. Inte heller är det avsett att vara den enda möjligheten för samspel och aktion mellan de organisationer och rörelser som deltar.

7. Icke desto mindre måste organisationer och grupper av organisationer som deltar på forumets möten garanteras rätten att under sådana möten göra de deklarationer eller aktioner som de måhända beslutar sig för, ensamma eller koordinerat med andra deltagare. WSF tar på sig att cirkulera sådana beslut i vid omfattning och efter sin förmåga, utan att rikta, rangordna, censurera eller begränsa dem, utan som resultaten av de organisationer och grupper av organisationer som fattar dessa beslut.

8. WSF är ett pluralistiskt, mångfaldigt, icke-bekännande och icke-partimässigt sammanhang som på ett decentraliserat sätt skapar relationer mellan organisationer och rörelser engagerade i konkret verksamhet, från lokal till internationell nivå, för att bygga en annan värld.

9. WSF kommer alltid att vara öppet för pluralism och för den mångfald av aktiviteter och vägar till engagemang hos de organisationer och rörelser som beslutar att delta, likaväl som för världens mångfald av genus, etnicitet, kultur, generationer och fysisk kapacitet, förutsatt att de underkastar sig denna Principförklaring. Varken partirepresentanter eller militära organisationer ska tillåtas delta i forumet. Regeringschefer och legislaturer som accepterar åtagandena i denna Principförklaring kan emellertid bli inbjudna att delta som enskilda personer.

10. WSF är emot alla totalitära och reduktionistiska synsätt kring ekonomi, utveckling och historia, liksom de som ser av statligt våld som medel för social kontroll. Forumet upprätthåller respekt för mänskliga rättigheter, praktiserandet av verklig demokrati, deltagande demokrati, fredliga relationer, jämlikhet och solidaritet bland människor, etniska grupper, genus och folk, och fördömer alla former av dominans och överordning av en person över någon annan.

11. I egenskap av ett forum för debatt är WSF en rörelse av idéer som manar till reflektion och öppen cirkulation av resultaten från denna process, kring mekanismerna och instrumenten för kapitalets dominans, kring metoder och aktioner för att motstå och besegra denna dominans, och kring alla alternativ som föreslås för att lösa de problem med utslagning och social ojämlikhet som den kapitalistiska globaliseringen skapar genom sina rasistiska, sexistiska och miljöförstörande dimensioner, såväl internationellt som inom länder.

12. I egenskap av ett ramverk för utbyte av erfarenheter uppmuntrar WSF förståelse och ömsesidigt erkännande bland dess deltagande organisationer och rörelser. Forumet sätter särskilt värde till utbyte dem emellan, speciellt kring allt samhälleligt arbete som syftar till att inrikta ekonomisk aktivitet och politisk verksamhet på att möta människors behov och respekterandet av naturen, idag och för framtida generationer.

13. I egenskap av ett rum för skapandet av relationer söker WSF stärka och bygga nya nationella och internationella länkar mellan organisationer och rörelser i samhället som både i det offentliga och privata livet kommer att öka kapaciteten för icke-våldsligt socialt motstånd mot den process av avhumanisering som världen genomgår, och mot det statliga våld som praktiseras, och som stärker det humaniserande arbete som utförs av dessa rörelser och organisationer.

14. WSF är en process som uppmuntrar dess deltagande organisationer och rörelser i sin verksamhet, från lokal till nationell nivå, och i sökandet efter ett aktivt deltagande i internationella sammanhang som kring ett världsmedborgarskap och att till den globala agendan föra in de tillvägagångssätt för förändring som de experimenterar med i byggandet av en ny, solidarisk värld.
(Principförklaringen bygger på de beslut som fungerade som riktmärken för det första forumet.)


Anna Morin

2006-01-19

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.