Gå till innehåll

Remissvar till ”För Sveriges landsbygder – En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”

  • Torsdag, 18 maj 2017

ABF ställer sig bakom Studieförbundens remissvar till den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. 

ABF vill därutöver särskilt anföra följande:

Vi ställer oss positiva till förslaget (s 216) att förstärka bidraget till Folkbildningsrådet för att stödja studieförbundens verksamhet i landsbygdsområden. Vi välkomnar inriktningen att denna resursförstärkning ska stärka förutsättningarna att utveckla studieförbundens arbete med att främja det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen. Vi tror också att kommittén tänker rätt som fokuserar på att unga personer och personer med invandrarbakgrund ska få bättre möjligheter och förmåga till att delta i lokalt föreningsliv och lokal samhällsutveckling med särskilt beaktande av jämställdhetsmålen.

Som kommittén beskriver i sitt betänkande, spelar studieförbunden en viktig roll för föreningsutveckling på landsbygden. ABFs erfarenhet är att folkbildningen spelar en större relativ betydelse för det lokala föreningslivet, för kulturutbudet och möjligheterna till eget skapande och för möjligheterna till livslångt lärande i landets glesa och mycket glesa kommuner. Folkbildningen finns där, också på platser där annan verksamhet ofta saknas. Och ett läge när mycket annan samhällsservice försvinner från landsbygden, fortsätter folkbildningsarbetet också i landets allra minsta kommuner. Vi vill samtidigt understryka att det finns stora skillnader mellan olika studieförbund i vilken utsträckning man bedriver verksamhet i landsbygderna.

 Vi avvisar förslaget (s 216) att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att utreda på vilket sätt de statliga bidragen till folkbildningen i ökad omfattning kan styras till landsbygdsområden. Förlaget motiveras aldrig i kommitténs betänkande och det väcker många frågor rörande formerna för den statliga styrningen av stödet till folkbildningens verksamhet.

 Den statliga styrningen av stödet till folkbildningen sker genom Folkbildningsrådet, som sorterar under Utbildningsdepartementet. Statskontoret har uppdraget att leda arbetet med en oberoende statlig utvärdering av folkbildningen med stöd av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Myndigheten för kulturanalys. Att därutöver involvera en annan myndighet, som sorterar under Kulturdepartementet, i Folkbildningsrådets anslagsgivning riskerar skapa en otydlighet i den statliga styrningen som knappast gynnar syftet. ABF föreslår i stället att Folkbildningsrådet får huvudansvaret för denna översyn.

 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

 Monica Widman Lundmark

Förbundssekreterare

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 maj 2017.