Hoppa till huvudinnehåll

ABF går till botten med påståenden om ABF Botkyrka-Salem

ABF ser mycket allvarligt på spekulationerna om att ABF Botkyrka-Salem ska ha infiltrerats av gängkriminella. ABF har inte, varken i våra egna eller andras utredningar, tagit del av några uppgifter som bevisar att dessa påståenden skulle vara sanna. På denna sida svarar vi på frågor kring vad som har hänt.

Beslut rörande Folkbildningsrådets granskning av verksamhet i ABF Botkyrka-Salem

Den tredje oktober 2023 genomförde Folkbildningsrådet en granskning av folkbildningsverksamheten hos ABF Botkyrka-Salem och fann då inga oegentligheter.

Folkbildningsrådet har inom ramen för ärendet granskat två studiecirklar, 27 kulturprogram samt sexton tillfällen med annan folkbildningsverksamhet anordnade av ABF Botkyrka-Salem under åren 2017 - 2021. Den inrapporterade folkbildningsverksamheten bedöms ha följt de aktuella statsbidragsvillkoren.

ABFs egna granskning

Har ABF Botkyrka-Salem varit infiltrerat av gängkriminella? 

Det enkla svaret på den frågan är nej. ABF Botkyrka-Salem har inte varit infiltrerat av gängkriminella 

ABF ser mycket allvarligt på spekulationerna. Vi har inte, varken i våra egna eller andras utredningar, tagit del av några uppgifter som bevisar att dessa påståenden skulle vara sanna. 

I början av 2022 beställde Botkyrka kommun en rapport från säkerhetsföretaget 2Secure efter att kommunen fattat misstankar om oegentligheter och stängt ner fritidsgårdsverksamheten som ABF Botkyrka-Salem drivit på entreprenad åt kommunen. Botkyrka kommun har sedan dess startat upp fritidsgårdarna i egen regi. 

Påståendena om att det skulle finnas kopplingar till Vårbynätverket återfinns inte i den granskning som gjordes av 2Secure åt Botkyrka kommun. 

Det har under de tre år som fritidsgårdsverksamheten granskats plus det år som gått sedan rapporten presenterades inte genomförts några förhör av polis kring de misstankar om allvarliga brott som lyfts i 2Secures granskning. Ingen har delgivits misstanke om brott och ingen har åtalats eller dömts. 

Gällande en tidigare medarbetare som uppmärksammats i media är det oacceptabelt att vederbörande funnits i fritidsgårdsverksamheten. Anställningen gjordes av tidigare arbetsledning på ABF Botkyrka-Salem. Här har avdelningen brustit i sitt arbetsgivarskap. Vederbörande sades upp i juli 2019, men han borde aldrig anställts.

Hur har ni hanterat misstankarna om att kriminella personer funnits i ABF Botkyrka-Salems verksamheter?  

Personen som enligt 2Secures rapport hade koppling till gängkriminalitet anställdes 2017. I enlighet med skollagen samt ABFs och Botkyrka kommuns rutiner gjordes ett utdrag ur belastningsregistret. Det framkom då inga uppgifter i belastningsregistret som skulle peka på att personen var olämplig att arbeta med barn och unga. 

ABF agerar utifrån den lagstiftning som finns och de möjligheter vi har inom ramen för dessa när det gäller bakgrundskontroll. 

ABF Botkyrka-Salem bedrev fritidsgårdsverksamhet på uppdrag av Botkyrka kommun under flera decennier. Verksamheten är avslutad för ABF Botkyrka-Salems del sedan över ett år.

 

Hur säkerställer ni att det inte pågår kriminell verksamhet inom ABFverksamhet i andra delar av landet?    

Hela idén med ABF är att motverka klassklyftor, utanförskap och därigenom kriminalitet. Det gör vi genom kunskap, kultur och bildning. Vi arbetar för att nå människor som står långt ifrån makt och inflytande, därför finns vi med vår verksamhet i exempelvis utsatta områden runtom i hela landet.

Om det uppstår misstanke om brott ser vi väldigt allvarligt på detta och det är av största vikt att det kommer till vår kännedom så att vi kan vidta åtgärder. Vid misstanke om brott kommer vi alltid att polisanmäla, och utreda frågan internt och vid behov avsluta berörd verksamhet eller anställning.

Samhällskontraktet har vi ett delat ansvar för, civilsamhället så väl som andra aktörer. Vår roll är att erbjuda möjlighet till kunskap, kultur och bildning. Andra aktörer har ansvar för andra delar och tillsammans har vi samma mål; att bygga ett starkt lokalsamhälle.

Vi agerar utifrån den lagstiftning som finns och de möjligheter vi har inom ramen för dessa, bland annat när det gäller bakgrundskontroller. Här kan det finnas anledning att se över hur vi tillsammans kan garantera att verksamheter som rör barn och unga kan bli ännu säkrare. Vi utvärderar löpande hur vi kan göra vårt arbete med kontroller mer effektivt.

 

Hur säkerställer ni att ABFs verksamhet är trygg för barn och ungdomar?    

ABF ska alltid vara en trygg plats för alla våra deltagare och ingen, i synnerhet inga barn eller ungdomar, ska fara illa. Därför begär ABF utdrag ur belastningsregistret innan anställning sker, i enlighet med skollagen, på all vår personal som arbetar med minderåriga. 

Samtliga av ABF Botkyrka-Salems anställda fritidsledare genomgick en sådan kontroll innan anställningen påbörjades. Det framkom inga uppgifter i belastningsregistret som skulle peka på att någon av kandidaterna skulle vara olämpliga. ABF har också en policy på nationell nivå kring arbete med barn och unga för att säkerställa att arbetet sker på ett tryggt och säkert sätt. 

Den typ av fritidsgårdsverksamhet som ABF Botkyrka-Salem bedrev för kommunens räkning faller under skollagen gällande krav om belastningsregisterutdrag. Detta innebär att personer som anställs måste lämna in ett belastningsregisterutdrag innan anställning kan ske. 

Det finns olika typer av belastningsregisterutdrag och den typ av utdrag som skollagen kräver visar endast om den kontrollerade är dömd för mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån, barnpornografibrott samt alla typer av sexualbrott.  

När det handlar om våra verksamheter, och särskilt de verksamheter som rör barn och unga tar vi inga risker. Vi avslutar hellre en verksamhet för mycket än en för lite för att kunna garantera att oegentligheter inte förekommer. 

 

Har fritidsgården i Alby varit ett tillhåll för kriminella?     

ABF Botkyrka-Salem har under många års tid, för Botkyrka kommun som var huvudman för verksamheten, belyst problematiken i och omkring Alby centrum och det kommunala aktivitetshuset Albys hjärta där fritidsgården ligger. Den del av Alby där fritidsgården ligger är av polisen klassat som ett särskilt utsatt område, vilket innebär att det är ett socioekonomiskt utsatt område med omfattande brottslighet.

Det har publicerats bilder på utpekade gängkriminella på fritidsgården i Alby. ABF Botkyrka Salem lyfte redan i början av pandemin bekymren med förslumningen av Albys Hjärta, byggnaden där fritidsgårdens lokaler anvisats av kommunen. ABF Botkyrka-Salem hörde av sig till kommunen med förslag om att flytta fritidsgården till en mer lämplig plats, längre bort från Alby centrum. Detta lämnades utan åtgärd av kommunen. Här kan du ta del av den mejlväxlingen mellan ABF Botkyrka Salem och Botkyrka kommun.

 

Hur ser ni på uppgifter om att det ska ha förekommit en kniv, narkotika och skyddsvästar i fritidsgårdsverksamheten i Botkyrka?      

ABF har sedan start tagit dessa uppgifter på stort allvar. Uppgifterna gäller specifikt ungdomsgården i Alby. Den incidentrapport som upprättades av ABF Botkyrka-Salems fritidspersonal den 11 april 2020 och som nämns i 2Secures rapport visar på att en kniv och narkotika hittats utanför det kommunala aktivitetshuset Albys hjärta (inte i själva fritidsgården) samt att ungdomar påträffats med skyddsvästar.

 

Har ABF Botkyrka-Salem ägnat sig åt dubbelfinansiering av fritidsgårdsverksamheten?       

Att ABF Botkyrka-Salem verkat för folkbildningsverksamhet på fritidsgårdarna har alltid redovisats öppet och varit förankrat hos ansvariga chefer för kommunens förvaltning (se bilaga 10 i ABF Botkyrka-Salems svar på 2Secures rapport).

Fritidsledarna har inte fått tillåtelse att vara cirkelledare för studiecirklar under betald arbetstid. I de fall studiecirklar har startat har det varit en ungdom som fungerat som cirkelledare.

Deltagande i folkbildningsverksamhet ska vara fri och frivillig, det är absolut inte tillåtet att tvinga fram ett deltagande.

Det är ett flertal arrangemang som inkommit från verksamheter som inte levt upp till kriterier för att utgöra underlag för statsbidrag, dessa har då inte skickats till Folkbildningsrådet.

2Secure har i rapporten tittat på perioden från 2016 till 2021. Under denna period har ABF Botkyrka-Salem fått cirka 15 000 kr i ersättning per fritidsgård och år av Folkbildningsrådet.

Frågan kring eventuell dubbelfinansiering i Botkyrka ligger för avgörande hos Folkbildningsrådet som inledde en granskning den 7 april 2022.

ABF har överlämnat alla handlingar till Folkbildningsrådet och inväntar deras besked. Från ABFs sida har vi inte sett några avvikelser i den folkbildningsverksamhet som gjorts i Botkyrka.

ABF tar kvalitetsarbetet på stort allvar. Ett arbete som ständigt behöver utvecklas. Därför jobbar vi metodiskt med att utveckla våra rutiner för kvalitet, kontroll och uppföljning. Här kommer ett axplock av åtgärder som ABF genomfört de senaste åren:

Ny extern visselblåsartjänst

Den externa visselblåsartjänsten är helt fristående från ABF och är en säker kanal där anställda, cirkelledare, deltagare och andra som är involverade i vår verksamhet anonymt kan rapportera om oegentligheter och missförhållanden.

Nytt kvalitets- och uppföljningsteam på nationell nivå

På ABFs förbundsexpedition arbetar idag fem medarbetare, alltifrån ekonomer till verksamhetcontrollers, med att identifiera och hantera problem och risker för att stärka kvalitet och kontroll inom hela ABF-organisationen.

Nya kvalitetsansvariga på lokal nivå

Varje avdelning har utsett en särskild kvalitetsansvarig som ansvarar för att kvalitetssäkra den egna verksamheten. Alla kvalitetsansvariga ingår i ett nätverk som backas upp av det nationella kvalitets- och uppföljningsteamet. De kvalitetsansvariga får exempelvis stöd med kontroller men även kompetensutveckling i form av utbildningar, material och verktyg som rör systematiskt kvalitetsarbete.

Nya åtgärdsplaner på lokal nivå

Det nationella kvalitets- och uppföljningsteamet har tagit fram unika åtgärdsplaner för varje enskild avdelning med riskparametrar och konkreta förslag på vad avdelningen behöver förbättra för att ytterligare stärka sitt kvalitetsarbete.

Nya studieförbundsgemensamma verktyg för ökad kontroll

Några exempel är den samkörning av registerdata för de tio studieförbunden som tagits fram samt digital närvarorapportering och signering med Bank-ID. Det är bra och effektiva åtgärder som har gett resultat. Externa bedömare som Polisen och Ekobrottsmyndigheten vittnar om att detta har en tydlig brottsförebyggande effekt.

 

Bilagor 

2Secures rapport

ABF Botkyrka-Salems svar på 2Secures rapport

Information om belastningsregisterutdrag

ABF s policy för arbete med barn- och ungdomsverksamhet

ABF Botkyrka-Salems larm om situationen i Alby

 

Övriga länkar

"Orättvist och oförtjänt att ABF blivit ett slagträ i debatten", debattext av Helén Pettersson och Annica Dahl, förbundsordförande respektive förbundssekreterare för ABF (även publicerad i Altinget den 2 februari).

”Medlemsomröstningen i Botkyrka arbetarkommun – vart är vi på väg?”, debattartikel i Dagens juridik av Kristina Ahlström, jurist och författare (15 februari).

”Vilket stöd har Domstolsverkets generaldirektör för sina påståenden”, replik i Dagens juridik av Kristina Ahlström (17 februari)

”Medierapporteringen om Botkyrka har inte varit rättvisande” öppet brev till utbildningsminister Mats Persson (L) från ABFs förbundssekreterare Annica Dahl (även publicerad i Altinget den 21 februari).