Hoppa till huvudinnehåll

Grundutbildning för fackliga studieorganisatörer

D De en n s sa am ml la ad de e s st tu ud di ie ev ve er rk ks sa am mh he et te en n h ha ar r e en n a av vg gö ör ra an nd de e b be et ty yd de el ls se e f fö ör r e en n l le ev va an nd de e f fo ol lk kr rö ör re el ls se e, , e en n s st ta ar rk k f fa ac ck kf fö ör re en ni in ng g o oc ch h m mö öj jl li ig gh he et te en n f fö ör r a ar rb be et ta ar re e a at tt t u ut tö öv va a e et tt t a ak kt ti iv vt t i in nf fl ly yt ta an nd de e, , b bå åd de e p på å a ar rb be et ts sp pl la at ts se er r,, ii f fö ör re et ta ag g m me en n ä äv ve en n ii p po ol li it ti is sk ka a s sa am mm ma an nh ha an ng g o oc ch h d dä är ri ig ge en no om m t ta a v va ar ra a p på å m me ed dl le em mm ma ar rn na as s i in nt tr re es ss se en n. . I I d de et tt ta a a ar rb be et te e k kr rä äv vs s e en n s st ta ar rk k f fa ac ck kl li ig g s st tu ud di ie eo or rg ga an ni is sa at ti io on n s so om m b be ef fo ol lk ka as s a av v k ku un nn ni ig ga a, , e en ng ga ag ge er ra ad de e f fö ör rt tr ro oe en nd de ev va al ld da a s so om m b br ri in nn ne er r f fö ör r s st tu ud di ie ev ve er rk ks sa am mh he et t. .
 
U Ut tb bi il ld dn ni in ng ge en n b bi id dr ra ar r/ /s sy yf ft ta ar r t ti il ll l a at tt t b by yg gg ga a f fu un ng ge er ra an nd de e s st tu ud di ie eo or rg ga an ni is sa at ti io on ne er r o oc ch h s st tu ud di ie ev ve er rk ks sa am mh he et t. . D De en n s sk ka a ä äv ve en n g ge e d de el lt ta ag ga ar re e m mö öj jl li ig gh he et t a at tt t e er rö öv vr ra a g gr ru un nd dl lä äg gg ga an nd de e k ku un ns sk ka ap pe er r i in no om m v ve er rk ks sa am mh he et ts so om mr rå åd de et t s så å h he en n m me ed d f fr ra am mg gå ån ng g, , k ka an n o oc ch h v vi il ll l b be ed dr ri iv va a s st tu ud di ie ev ve er rk ks sa am mh he et t. .
 
U Ut tb bi il ld dn ni in ng ge en ns s m må ål l ä är r A At tt t b bl li i b bä är ra ar re e a av v d de e i id de eo ol lo og gi is sk ka a s sk kä äl le en n A At tt t b be ed dr ri iv va a f fa ac ck kl li ig g u ut tb bi il ld dn ni in ng g A At tt t s se e s st tu ud di ie er rn na a ii e et tt t s sa am mm ma an nh ha an ng g A At tt t k ku un nn na a, , v vå åg ga a o oc ch h v vi il lj ja a t ta a s sa am mt ta al l m me ed d s sy yf ft te e a at tt t r re ek kr ry yt te er ra a A At tt t p pl la an ne er ra a s st tu ud di ie ev ve er rk ks sa am mh he et t A At tt t k kä än nn na a t tr ry yg gg gh he et t ii s si in n r ro ol ll l. .
 
Målgrupp: Studieorganisatörer/ansvariga som i huvudsak kommer att bedriva rekryterings- och planeringsarbete lokalt. Förkunskaper: Introduktion i uppdraget via ditt fackförbund. Medlemsutbildning och Vald på jobbet eller ha motsvarande kunskaper. Tid: Utbildningen genomförs som externat den 14-15 oktober samt den 10-11 november 2020. Start med fika klockan 08.30 och avslut klockan 16.00 alla dagarna. Plats: Backagården, Höör Ledare: Conny Bodén och Mikael Malm, resurspersoner ABF Skåne.
 
Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF Skåne genom frida.palmquist@abf.se. Anmälan ska vara ABF Skåne tillhanda senast den 16 september 2020. Glöm inte meddela om du har specialkost.
 
 
ABF Skåne och LO-distriktet står för utbildningens kostnader och den anmälande organisationen för eventuellt förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
113803
Startdatum
14 oktober 2020
Veckodagar
Tisdag, Onsdag, Torsdag
Tidpunkt
08:30–16:00
Antal tillfällen
4
Antal lediga platser
20
Medarrangör
LO-Distriktet i Skåne
Plats
Backagården
Stenskogen 24391 HÖÖR
Pris
Gratis
Cirkelledare
Mikael Malm