Hoppa till huvudinnehåll

En kreativ arbetsmarknad

Publicerad

Med medel från Europeiska socialfonden arbetar ABF Malmö för en mer inkluderande arbetsmarknad för dem som står allra längst ifrån, genom individanpassade arbetsträningsplatser och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Projektet bygger på kunskap och erfarenheter från ABF Malmös tidigare arbete med människor som kommer från missbruk, hemlöshet och psykisk ohälsa.

Under det senaste decenniet har ABF Malmö genomfört framgångsrika projekt riktade till människor i social och ekonomisk utsatthet, såsom IT för hemlösa, Digidel och Mötesplats 2020. Under 2014 genomförde ABF en förstudie med medel från ESF, för att undersöka hur erfarenheter och utvecklade modeller från tidigare verksamhet i ett samlat grepp kan användas för att öka anställningsbarheten hos människor som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Slutsatserna från den studien ligger till grund för projektet Kreativ Arbetsmarknad.

Det arbetsintegrerande sociala företaget Creativa Gemenskapens kooperativ är en nära samarbetspartner i projektet. Det är inom det som arbetsträningsplatserna finns, och det är utifrån det som bas som fler arbetsintegrerande sociala företag kommer startas under projektets gång. Creativa gemenskapen startades 2014 utifrån ett ABF-projekt och har  under de år som gått vuxit från sju till 20 anställda, med verksamhet inom städ, restaurang, bemanning och utbildning.

Målgrupp 

För den som kommer direkt från missbruk/hemlöshet/psykisk sjukdom är det svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Ofta handlar det om en lång frånvaro från arbetslivet som gör att man saknar nätverk och referenser, inte vet vad man ska skriva i sitt CV, känner osäkerhet inför hur man söker ett jobb, inte har någon utbildning och inte har någon (uppdaterad) arbetslivserfarenhet.

Den långa arbetslösheten innebär också att många saknar grundläggande kunskaper om vad det innebär att arbeta; vilka koder som gäller på en arbetsplats, hur man beter sig i fikarummet, hur man svarar i telefon, hur man använder en dator för att svara på mail och fylla i sin tidredovisning, hur man beter sig på ett möte, hur lång rast man tar osv.

Samtidigt blir arbetsmarknaden allt mer specialiserad och konkurrensen allt hårdare om de få okvalificerade arbeten som finns. Därför behövs nya ingångar till arbetsmarknaden och fler möjligheter till arbetsförberedande insatser. Genom formaliserade arbetsträningsplatser och genom att skapa nya former för arbete för dem som står längst ifrån vill projektet bidra till en mer inkluderande tillväxt, samtidigt som det bidrar till att öka möjligheterna för människor att gå från försörjningsstöd till anställning.

Projektets fokusområden

- att målgruppen närmar sig arbetsmarknaden
- att utveckla systematisk samverkan för att bättre möta individer med sammansatt problematik
- att skapa fler ingångar till arbete för dem som inte får plats på den reguljära arbetsmarknaden

Ökad anställningsbarhet
Vi erbjuder formaliserade, individanpassade praktikplatser, med tredelat innehåll:
- Teoretisk anställningsbarhet (CV-skrivning, arbetsplatskunskap, arbetsmiljö, arbetsrätt, individuell coachning mot utbildning/arbete, värdegrund- och diskrimineringsfrågor).
- Praktisk arbetsträning (exempelvis inom kök, städ, arrangemang och cirkelverksamhet).
- Studiecirklar efter intresse och behov ur ABF:s öppna program. Det här innebär att gå en vanlig kurs tillsammans med andra utanför målgruppen. Ett första steg utanför den trygga sfären av människor med samma bakgrund och erfarenhet. Detta ser vi som en viktig del av målgruppens integrering i samhället (exempelvis IT, kreativt skapande, friskvård och språk).

Alla deltagare får en handledare som själv har erfarenhet av utanförskap. Handledaren är delaktig i upprättandet av handlingsplanen men kan också hjälpa till med allt runt om kring; skuldsanering, myndighetskontakter med mera. I upprättandet av handlingsplanen görs också en kompetenskartläggning utifrån varje deltagare. Praktikplatsen ska rusta individen för de krav som finns för att få och behålla en anställning.

Systematisk samverkan 
- Sammansätta en styrgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad, socialhögskolan, näringslivet och brukarrepresentanter.
- Att i mötet med varje deltagare kartlägga individens kontakt med andra instanser för att tillsammans med berörda parter ta ett helhetsgrepp om individens situation.

Fler ingångar till arbete för dem som inte får plats på den reguljära arbetsmarknaden: 
- Att utveckla/understödja fem arbetsintegrerande sociala företag (som kommer rymma arbetsträningsplatser och lönebidragsanställningar för målgruppen i projektet).
- Att utveckla marknadsföringskoncept för de sociala företag som stöds av projektet.
- Att utveckla modell för socialt bemanningsföretag.
- Att utveckla modell för att sälja tjänster och service till offentlig sektor utifrån sociala företag och brukarkompetens.
- Utbildning i anbudsförfarandet i offentliga upphandlingar.
- Arbeta för att skapa förutsättningar för sociala företag att kunna delta i offentliga upphandlingar (genom att påverka kommuner till att skriva in sociala kriterier och anpassa storlek, volymer och anbudstider samt ha en öppenhet för att det finns andra sätt att utföra tjänster på).

Arbetsintegrerande socialt företagande är en arbetsmarknadsåtgärd för dem som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som inte får plats på den reguljära arbetsmarknaden. Genom att stödja start och utveckling av socialt företagande kan man minska utanförskapet och öka människors möjligheter till anställning och självförsörjning.

Tanken är att sociala företag ska kunna erbjudas lokal och stödfunktion inom Creativa Gemenskapen. Här ska det finnas handledare och möjlighet att få hjälp med administration. Genom att samla olika former av socialt företagande under samma tak underlättar vi samverkan, kunskapsutjämning och handledning.

Det är inom de arbetsintegrerande sociala företagen som arbetspraktik och anställningar kommer att skapas. Idag finns uppdrag inom catering, konferens, städ, hushållsnära tjänster, café, lunchservering, arrangemang, studiecirklar, layout, fastighetsskötsel med mera.

För att skapa fler ingångar till arbetsmarknaden kommer vi att utveckla modeller för att i samarbete med näringslivet och andra arbetsgivare kunna erbjuda bemanning vid toppar eller specialtillfällen, exempelvis vid stora arrangemang.

Kontakt:
Lisbeth Jönsson, lisbeth.jonsson@abf.se, 040-35 24 21