Hoppa till huvudinnehåll

Målgruppen i projektet

Målgruppen för HELA DIG är långtidssjukskrivna personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som är på väg men ännu inte har kunnat ta de slutgiltiga stegen ut ur sin sjukskrivning.

Stressrelaterad psykisk ohälsa
Stressrelaterad ohälsa, fysisk och eller psykisk, yttrar sig på olika sätt för människor beroende på att vi alla är just olika. Det finns dock oftast en gemensam bidragande faktor, brist på återhämtning.

Kroppens stressreaktion (alarmreaktion) är och har varit helt avgörande för människans existens. Den ger vår kropp kraft och energi när det uppstår extra krävande situationer i våra liv. Stressreaktionen innebär att det utsöndras hormoner i blodet som ökar vår förmåga att hantera det vi står inför. Det kan t.ex. handla om arbetsbelastning, tidspress, relationer och beslutsfattande. Våra kroppar har utvecklats till att hantera detta ”gaspådrag” under en kortare period om det följs av en möjlighet till återhämtning. Får vår kropp inte denna återhämtning utan tvingas att utsättas för ett hormonpåslag under lång tid börjar det uppstå en utmattningsreaktion i våra kroppssystem. När vårt kroppssystem inte längre kan hantera denna överbelastning stänger det, succesivt eller helt akut, ned vår förmåga att fungera normalt. Detta leder i sin tur till någon form av sjukskrivning.

Stressrelaterade utmattningsreaktioner är individuella och de psykiska brukar ofta, på ytan, visa sig som olika nivåer av trötthet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet eller liknande. Detta resulterar inte sällan även i att man drar sig undan och begränsar sina sociala kontakter. Under en sjukskrivningsperiod förvärras ofta dessa av t.ex. situationer eller händelser som liknar de som ledde fram till just själva sjukskrivningen.


Varför vänder sig projektet bara till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa?
Om de stressrelaterade ”skadorna” på vårt kroppssystem har begränsat sig till att yttra sig som psykisk ohälsa finns det oftast en ”väg tillbaka”. Troligen inte till samma levnadssätt/livsstil som innan, men ett liv utan sjukskrivning och med god livskvalitet.

Vägen tillbaka handlar om att söka nya förhållningsätt till det som ledde fram till en sjukskrivning. Det handlar också om att finna sammanhang och relationer som stärker och stödjer processen att söka/forma/förankra de nya förhållningssätten. Sammantaget handlar det i dessa fall om en personlig utvecklingsprocess för stärkt självkänsla, självtillit och självförtroende och att finna positiva sammanhang i sitt liv (Jämf KASAM[1])

Inom ABF har vi en över hundraårig tradition och erfarenhet av att arbeta med denna form av processarbete som hos oss benämns som folkbildning, men som idag närmast kan liknas vid begreppet empowerment[2].

I detta projekt har vi därför valt att fokusera på just stressrelaterad psykisk ohälsa, som står för mellan 40-50% av alla sjukskrivningar i Sverige.[1] KASAM – Känsla av sammanhang, d.v.s. att uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i den livssituation man befinner sig i. (Aaron Antonovsky-Hälsans mysterium)

[2]Empowerment – ”Egenmakt”. En process som avser att stärka individens egen förmåga att hantera sin situation, att påverka och styra sin egen vardag och stärka sina egna resurser.