Hoppa till huvudinnehåll

Visselblåsning

ABF VÄSTERNORRLAND RIKTLINJE VISSELBLÅSNING

Bakgrund

En trygg lär- och arbetsmiljö är en miljö fri från korruption, diskriminering, mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En miljö där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Innehåll

Denna riktlinje innehåller en beskrivning av den process och de åtgärder för hur information om oegentligheter och allvarliga missförhållanden ska hanteras av ABF Västernorrland vid en visselblåsning.

Syfte

Medarbetarna och, ytterst, den valda styrelsen ansvarar för att ABF Västernorrland följer förbundets värdegrund och erbjuder en trygg lär- och arbetsmiljö. I första hand kan en medarbetare, volontär eller deltagare som misstänker avvikelser från värdegrunden alltid vända sig till sin chef eller ABF Västernorrlands styrelse.

Det kan dock finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder ABF Västernorrland en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom ABF Västernorrland. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela vår rörelse.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Till vilka vänder sig riktlinjen?

Riktlinjen vänder sig till medarbetare, cirkelledare, volontärer, kursdeltagare och förtroendevalda inom ABF Västernorrland.

Vilka omfattas av riktlinjen?

De personer som kan anmälas enligt riktlinjen är medarbetare, cirkelledare, volontärer och förtroendevalda.

Hur lämnas informationen?

Information om eventuella oegentligheter eller allvarliga missförhållanden lämnas till ABF:s särskilda funktionsbrevlåda för visselblåsning via denna länk.

Den som lämnar information har möjlighet att göra det utan att samtidigt behöva uppge vem denne är eller lämna några kontaktuppgifter men tänk på att det kan vara svårt att vidta åtgärder om det inte ges möjlighet att efterfråga ytterligare information i ärendet.

ABF Västernorrlands medarbetare, cirkelledare och volontärer har enligt lag ett särskilt skydd mot repressalier från arbetsgivaren på grund av att den anställde slagit larm om allvarliga missförhållanden. ABF Västernorrlands styrelse garanterar att samma skydd gäller för kursdeltagare.

Vad händer sedan?

Styrelsens särskilda utskott (SU) för visselblåsning ansvarar för behandling av visselblåsningen.

Flödesschema
Varje steg och beslut skall dokumenteras.

 • Anmälan kommer in till funktionsbrevlåda.
 • En automatisk bekräftelse på mottagandet skickas ut.
 • Ansvarig för funktionsbrevlådan registrerar mottagandet och skickar informationen vidare till SU.
 • SU gör en initial analys av informationen;
  • Ligger anmälan inom tillämpningsområdet för riktlinjen? Om inte ska den gallras bort.
  • Är informationen rimlig och begriplig? Om inte ska den gallras bort.
  • Är informationen så konkret att den är möjlig att utreda? Om inte ska den gallras bort efter 2 år.
 • SU utser en handläggare för utredningen och upprättar tillsammans med denne en tidplan.
 • Styrelsen informeras, om tillämpligt, att en utredning startats men inget om anmälans innehåll.
 • SU utser en talesperson som är den som uttalar sig vid frågor från media och allmänhet.
 • Utredaren och utskottet har tillgång till Förbundets HR och administration.
 • Kostnader för extern expertis överstigande 10 000 kr skall godkännas av styrelsens ordförande.
 • När utredningen är klar presenteras den för VU med förslag på åtgärder.

Fastställd vid styrelsens möte den 2021-08-23