Hoppa till huvudinnehåll

ABFs ledarskapsidé

ABFs ledarskapsidé vänder sig till dig som ledare i ABF, som chef på Förbundsexpeditionen, studieombudsman eller annan chefsfunktion på en avdelning eller ett distrikt, förtroendevald styrelseledamot eller ordförande i organisationen. ABFs ambition är att ge ombudsmän, chefer och förtroendevalda förutsättningar att axla sitt viktiga ansvar, samt ge ordföranden verktyg att leda styrelsen.

 

ABFs ledarskap är 

  • Demokratiskt och tydligt – Alla har möjlighet och ansvar att föra fram sina åsikter. Vår beslutsprocess är tydlig och öppen utifrån givna roller.  

  • Synliggörande, uppmuntrande och rättvistAlla har det utrymme och de möjligheter som krävs och för att komma till sin rätt. Vi tror på människors förmåga och vilja att utvecklas och växa i nya och gamla roller och uppgifter. Vi bekräftar insatser och individer på ett rättvist sätt. 

  • Modigt och tryggt – Vi undviker inte det svåra eller komplexa. Vi vågar fatta beslut och står upp för organisationen även när det blåser. Vi ställer upp, stöttar och visar tillit för varandra.  

  • Visionärt och uthålligt – Vi håller idén och rörelsens ändamål i fokus med ett öppet sinne. Vågar tänka nytt som folkbildningsorganisation, med våra medlems- och samarbetsorganisationers behov i fokus samt vågar behålla strategiskt viktiga inriktningar för stabilitet och kontinuitet. Det omfattar vår idé, våra riktlinjer och hur vi agerar mot varandra.  

  • Tillvaratagande och utvecklande – Vi styr och leder genom att motivera och tillsammans med medarbetarna stimulera och utveckla den kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. På så sätt uppnår vi gemensamt och effektivt syfte och mål. Vi bidrar till att utveckla modiga medarbetare och har höga förväntningar som tar fram det bästa i människor. 

 

Du ska vara dina värderingar

ABFs ledarskapssyn utgår från en enkel men viktig devis ”Du ska vara dina värderingar”.  

Du företräder alltid ABF oavsett var du är eller när. ABFs värderingar bottnar i grundläggande principer enligt stadgarna:  

  • främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar. 

  • utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle. 

  • samt skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor.  

ABF har till uppgift att i överensstämmelse med sina grundsatser samt av förbundsstämman fastställt idéprogram och förbundsgemensamma riktlinjer främja studie-, kultur- och annan bildningsverksamhet.  

För ABF är människovärdet grunden. Varje människa är en unik, tänkande och reflekterande individ. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och att få växa utifrån sina egna behov och förutsättningar. ABF bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Människovärde ska gå före marknadsvärde, och demokratin ska vara överordnad marknaden. Övertygelsen om det lika och unika människovärdet ligger till grund för ABFs sätt att se på demokrati, lärande, folkbildning och folkrörelser. En grundläggande tilltro till att människor vill påverka och ta ansvar även för det gemensamma. ABF vill att demokratins idéer ska prägla hela samhället.  

ABF ser levande och lärande folkrörelser och föreningar som grunden för en levande och vital demokrati. ABF är en pedagogisk resurs för folkrörelseutveckling för föreningar, grupper och rörelser som delar värderingar om människovärde och jämlikhet. ABF utgår från att kultur har ett egenvärde för både individ och samhälle.  

ABFs kunskaps och bildningssyn handlar om alla människors rätt att få utveckla sig själva till något som inte är bestämt av andra eller på förhand givet. ABF anser att rätten till lärande handlar om människors möjligheter att leva ett rikt liv. 

ABF strävar efter en organisationskultur där människor blir hörda, sedda, respekterade och delaktiga. I demokratiska processer och mötesplatser som välkomnar, lyfter fram, bejakar nyfikenhet, har tid för reflektion och som stärker människors ansvar och delaktighet där växer dialogen, bildningen och kunskapen och därmed individen. 

Allas lika rätt att delta är en viktig del av ABFs värdegrund. Vårt folkbildningsarbete drivs av viljan att ge människor möjligheter att bilda och utveckla sig själva. Den positiva gemenskap och inkludering vi vill se i samhället i stort ska också känneteckna vår organisation och vår verksamhet. Vårt inkluderingsarbete handlar om att skapa mer jämlikhet på alla nivåer i ABF. Alla i ABF har både en möjlighet och ett ansvar att ta bort hinder för inkludering.  

 

Ledarskap för utveckling och hållbarhet 

Ledarskap är både något formellt, men också en relation som byggs genom förtroende. Ett förhållningssätt mellan människor där alla tar ansvar för det gemensamma men också för varandra. Att axla ett ledarskap innebär lyhördhet för organisationens och individers behov och att kunna tydliggöra det ömsesidiga ansvar alla har gentemot varandra.  

ABF ska ha ett ledarskap för utveckling som lyfter den känsla som skapar engagemang och som skapar utveckling. Ett ledarskap som stärker förnyelsekraften och förändringsförmågan och som engagerar många att göra skillnad. Ledarskapet ska även bidra till hållbarhet för såväl anställda som organisationen. Att skapa utrymme för tid, eftertanke och reflektion ger energi, ett hållbart arbets- och föreningsliv och en god grund för både hållbarhet och en sund organisationskultur. Coachning och/eller mentorskap ska vara en naturlig del i ledarskapsutvecklingen. 

 

Ledarskap för god organisationskultur  

Alla såväl ledare som medarbetare har ett ömsesidigt ansvar för vilken kultur som utvecklas i organisationen. Vi är varandras arbetsmiljö. Du som ledare har ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för en kultur som främjar ett gott arbetsklimatklimat. Då krävs även att du som ledare förebygger och ingriper vid konflikter. 

En ledares uppgift är också attse till att vi i arbetet har vårt gemensamma uppdrag i fokus. Det behövs ett strategiskt arbete med att följa upp, utvärdera och bedöma resultat utifrån tydliga mål.   

Att vara anställd eller ha ett förtroendeuppdrag i ABF ska vara roligt, engagerande och meningsfullt. Det ska finnas en känsla av att göra skillnad.  

Genom att leva ABFs ledarskapsidé skapar vi trovärdighet och förtroende Det gör vi genom tydlighet och kommunikation. Vad vi säger och gör ska hänga ihop.