Till sidans huvudinnehåll

Det här är ABF

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges största studieförbund som erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang i Sveriges alla kommuner.

Sveriges största möjliggörare

Hos ABF möts mångfald och möjligheter. Vi skapar mötesplatser både i det fysiska och digitala rummet, där vi tillsammans utforskar lärande, kultur och demokrati. Med en stark lokal närvaro och ett öppet digitalt landskap sträcker vi oss ut till alla hörn av landet i en strävan att ingen lämna någon utanför. ABF utgör ofta motorn i det lokala föreningslivet och samverkar med nya rörelser och når nya deltagare.

Vårt arbete har sina rötter i arbetarrörelsens värderingar om jämlikhet och solidaritet, för att bidra till ett samhälle där varje individ kan växa och bidra. Tillsammans skapar vi en inkluderande gemenskap där vi bidrar till det lokala föreningslivet samtidigt som vi för kultur tillgängligt för fler.

Vi är ABF
ABF är en är en sammanslutning av organisationer inom arbetarrörelsen samt andra, både stora och små, organisationer som delar ABFs värdegrund. Tillsammans står vi upp för allas lika värde, ett starkt demokratiskt samhälle och allas rätt till lärande.

ABF består av drygt 50 medlemsorganisationer, 51 lokala ABF-avdelningar, 21 ABF-distrikt samt en förbundsexpedition. ABFs förbundsstämman är organisationens högsta beslutande organ och hålls vartannat år. ABF centralt har även 77 organisationer med samverkansavtal. ABF finns där du finns. Du hittar oss i alla Sveriges 290 kommuner där vi är en lokal förankrad mötesplats för fri bildning och kultur.

Studiecirkeln i centrum
Vår metod bygger på att deltagarna bildar sig tillsammans och bidrar med olika erfarenheter på lika villkor. Studiecirkeln är vårt främsta pedagogiska verktyg.

sju personer i trappa mot en samlingslokal de diskuterar i smågrupper
cirkelledare visar granskott för två cirkeldeltagare

Värdegrund

ABF – en del av arbetarrörelsen

ABF är politiskt oberoende men delar värderingar med arbetarrörelsen. Medlemsorganisationer inkluderar Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Landsorganisationen (LO), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Ung Vänster. Grundat 1912 av S, LO och Kooperativa förbundet under ledning av Rickard Sandler för att främja bildning inom arbetarrörelsen. Trots samhällets förändringar fortsätter ABF att arbeta för demokrati och jämlikhet.

ABFs värdegrund med utgångspunkt i idéprogrammet

ABFs idéprogram “Gör en annan värld möjlig!” är ABFs ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i all vår verksamhet. Alla som representerar ABF (anställda, förtroendevalda och cirkelledare) ska stå bakom vårt idéprogram och dela våra värderingar. Att öppet ta ställning för en organisation som har värderingar som står i konflikt med vårt idéprogram är inte förenligt med att vara en representant för ABF.

ABF är en ideell organisation

ABF är en ideell organisation och därmed en del av civilsamhället, också kallat ideell sektor eller föreningslivet. ABF styrs av våra förtroendevalda som fattar självständiga beslut utifrån vårt idéprogram. ABF samverkar dock ofta med den offentliga sektorn och, i likhet med stora delar av föreningslivet, tar vi del av bidrag och stöd från stat, regioner och kommuner.

I Sverige finns det nio studieförbund där alla har sin egen profil och ideologiska särart. ABF är arbetarrörelsens studieförbund, och bland våra mer än 50 medlemsorganisationer finns bland annat flera partier, fackförbund och intresseorganisationer representerade.

ABF:s Idéprogram (PDF)