Till sidans huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter

ABFs integritetspolicy (GDPR)

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare som ABF behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Kim Alvelius är ABFs dataskyddsombud och arbetar med frågor som gäller ABF efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot ABF, som exempelvis begära ett registerutdrag.

Kontaktuppgifter e-post: gdpr@abf.se eller telefon: 08-613 50 00

Hur personuppgifter behandlas och samlas in

ABF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via föranmälan via webbformulär eller telefon eller i samband med verksamhet.

ABF registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i folkbildningsverksamhet.

För att personuppgifter i ABFs register ska vara aktuella inhämtar ABF regelbundna adressuppdateringar från adresstjänster.

Insamling av uppgifter sker med stöd av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Förordningen har sedan reviderats vid två tillfällen (2017:275) samt senast (2023:611) där de senaste ändringarna trädde i kraft den första december 2023.

Kakor

Geopositioneringen är kopplat till kakor som sparas i din egen webbläsare. Du kan läsa mer om hur abf.se använder kakor här.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

Lagring av personuppgifter

Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i ABFs verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

ABF kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Folkbildningsrådet, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Folkbildningsrådet på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska ABFs verksamhet.
ABF är även skyldiga att lagra närvarolistor och kulturprogramrapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078) då de utgör verifikat.

ABF raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Överföring av uppgifter till tredje part

ABF är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som Folkbildningsrådet, statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse.

ABF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. ABF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter. Om du som registrera hos ABF vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till ABF skyddsombud via e-post gdpr@abf.se.

Den registrerade har rätt att inge klagomål på ABFs personuppgiftsbehandling antingen direkt till ABF via Distrikt och avdelningar eller till Datainspektionen.

Välj ditt lokala ABF-kontor

Datainspektionen

Behandling för andra ändamål

ABF är skyldiga enligt avtal att på begäran överlämna de personuppgifter som medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer bedömer vara nödvändiga för att de ska kunna fullföra sina uppgifter och åtaganden. Exempelvis om de ska betala stipendier eller fakturera internt så får de tillbaka de personuppgifter de lämnat samt deltagande.