Hoppa till huvudinnehåll

Internationella projekt

Sustainable Development in South Africa Now!

ABF Skaraborg, ABF Sjuhärad, ABF Sydvästra Götaland och ABF Jönköping bedriver tillsammans med en organisation i Sydafrika, TCOE (Trust for Community Outreach and Education), ett hållbarhetsprojekt öster om Kapstaden. Projektet ”Sustainable Development in South Africa Now” startade år 2016 och kommer att pågå i fyra år. Projektet finansieras av SIDA genom Olof Palme Centret. Alla ABF-avdelningar som är med i projektet går även in med en egeninsats.

Projektets mål är att kvinnor som bor eller jobbar vid farmer ska lära sig att odla genom att använda studiecirkelmetoden. Om de har en gemensam mark som de har rätt att använda kan de odla på den, annars kan de odla utanför sina egna hus.

Projektet ska verka inom tre områden runt staden Robertson, som är känd för sina viner. Områdena heter McGregor, Nkqubela och Goudmyn. Alla tre områdena har sina egna förutsättningar och projektets målgrupper ser lite olika ut. I McGregor är målgruppen som ska lära sig att odla unga kvinnor, i Nkqubela ska migranter delta och i Goudmyn är det kvinnor som alla jobbar på en vingård.

Kunskapen ska, som tidigare nämnt, sökas och finnas genom studiecirklar. Även så kallade field schools ska genomföras så att kvinnorna i de tre olika områdena har möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenhet och kunskap. Tanken är att vi ska nå 135 kvinnor under första året att delta i våra studiecirklar.

Förhoppningen är att i ett senare skede av projektet ska kvinnorna lära sig göra hantverk av återbruk, både för att använda till sina hem, men även för försäljning.

Projektets förväntade resultat är att genom odling stärka kvinnorna. Att odla tillsammans gör att kvinnorna växer och det pushar dem att mobilisera sig för att kräva mer mark som är det stora hindret i Sydafrika. Det förbättrar deras hälsa genom att de äter nyttigare och minskar deras osäkerhet kring inkomst om de inte behöver lägga lika mycket pengar på mat. Att ha en fin trädgård mår man också bättre av. Att behärska studiecirkelmetoden ger också kvinnorna en bra grund att stå på om de skulle vilja lära sig mer om något annat område och hur man då går tillväga för att skaffa sig den kunskapen.

Sydafrika är ett stort land med en historia om apartheidtiden som syns tydligt än idag. De problem som många sydafrikaner möter är hög arbetslöshet och hög spridning av HIV/AIDS.
I landet ser man tydliga kontraster mellan olika klasser i samhället. Ett problem som nämns ofta är bristen på tillgång till den mark man har rätt till och som skapar förutsättning för hur mycket man kan odla själv. Fattigdomen är utbredd men det är många krafter idag som arbetar för en bättre framtid.

 

Samarbetsorganisationen i Sydafrika heter som tidigare nämnt TCOE och är en nationell organisation som grundades år 1983 av Steve Biko.  Under deras första verksamma år fokuserade organisationen på att stödja människor på landsbygden som nekats tillgång till utbildning av apartheidregimen. Arbetet utvecklades till ett arbete mot analfabetism och att stärka framförallt kvinnor att bli självständiga. Idag arbetar TCOE med markrättigheter och fattigdom på landsbygden. De har även ett starkt fokus på hållbar livsmedelsförsörjning för miljön. Om ni vill läsa mer kan ni gå in på deras hemsida www.tcoe.org.za

Rapport från projektet 2016 juni.

Under mars, april och maj månad har redan mycket hänt i projektet. Flera studiecirklar har startats i olika områden och med olika målgrupper.

Studiecirklar i två olika områden har startat och kommer att fortsätta under projektets gång. Janice Plaatjies Fillies är cirkelledare för en grupp på sex deltagare i McGregor. Meriam Swanepoel har en cirkel i Goudmyn för en grupp på elva deltagare. Alla är kvinnor mellan åldrarna 20-50 år. En gång i veckan träffas kvinnorna och diskuterar land, frön, vatten och kvinnors rättigheter.

 

I introduktionen av studiecirklarna gick kvinnorna igenom vad en studiecirkel är för något och hur de på bästa sätt vill genomföra den. Viktigt är att den hålls nära där de bor så att det är lätt och säkert att ta sig till träffarna. Att kvinnorna på landsbygden har en plattform där de får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter är viktigt. Deltagarna använder sig av olika alternativa sätt att odla, till exempel i uppklippta vattenflaskor och i bildäck.

Önskemål från deltagarna på fler diskussionsämnen de vill lära sig mer om har lyfts fram:

  • Kvinnor- och barnmisshandel
  • Drog- och alkoholmissbruk
  • Barnunderhåll
  • Kvinnligt ledarskap
  • Ekonomi (budget)
  • Kvinnors rättigheter och hälsa
  • Mammaledighet
  • ESTA-lagstiftningen (Extension of security Tenure Act. Lag som skyddar arbetare mot vräkning).

Lokala myndigheter

Projektet har mynnat ut i att även studiecirklar för ungdomar har hållits i områdena Barrydale, Ashton, Swellendam/Suurbraak och McGregor. Under de här träffarna har fokus varit på diskussioner kring land- och jordbruksreformer i Sydafrika. Cirklarna har uppmuntrat ungdomarna att tillsammans engagera sig i dessa frågor. De har använt sig av ett material som heter Land is Life som samarbetsorganisationen TCOE har tagit fram. Två gånger i månaden har de träffats och hittills har de läst om Sydafrikas historia kring land- och jordbruk under år 1660-1910.

 

”The youth enjoyed reading this chapter and highlighted that it gave them a better understanding as to why there were so many farm workers and why farm workers are mistreated by farmers. They also related the discussion to their own context and the farm worker strike that took place in 2012 in the Western Cape.” Det här skriver Suzall som jobbar på TCOE med projektet. Deltagarantalet i grupperna har varit mellan 6-12 ungdomar.