Hoppa till huvudinnehåll

ABF välkomnar Riksrevisionens granskning

Riksrevisionens granskning av kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden släpptes i en rapport den 27 september 2022. ABF välkomnar granskningen och tar den på stor allvar.

ABFs syn på granskningen

ABF har från start välkomnat Riksrevisionens granskning. Rapporten visar att det finns brister i kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till studieförbunden. Flera av bristerna är sådana som ABF påpekat under en längre tid och vi tar rapporten på stort allvar.

ABFs önskan är att den nya folkbildningsutredningen, som sjösattes 2022, ska landa i reformförslag som kommer åt dessa strukturella problem. Samt att det nya statsbidragssystemet, som ska tas fram 2024, premierar kvalitet framför kvantitet. Något ABF arbetat för längre.

Riksrevisionen har i rapporten granskat perioden från 2019 till 2021. Sedan dess har de tio studieförbunden själva tagit initiativ till omfattande åtgärder för att stärka gemensamma kontrollsystem.

ABFs förhoppning är att de nya kontrollsystemen, den nya folkbildningsutredningen, det nya statsbidragssystemet och implementeringen av Riksrevisionens rekommendationer tillsammans ska komma åt bristerna som framkommit i Riksrevisionens rapport.

ABF ser även fram emot att, tillsammans med alla berörda parter, fortsatt vara en självklar del av det av det kontinuerliga arbetet för att stärka kvalitén i studieförbundens verksamhet.

Gemensamma åtgärder

Sedan studieförbunden själva upptäckte stora mängder felaktigheter på Järvafältet 2019 har studieförbunden genomfört ett omfattande och djupgående arbete med att stärka kvalitet och kontroll.

Några exempel är den unika samkörning av registerdata för de tio studieförbunden som tagits fram samt digital närvarorapportering och signering med Bank-ID. Det är bra och effektiva åtgärder som har gett resultat. Externa bedömare som Polisen och Ekobrottsmyndigheten vittnar om att detta har en tydlig brottsförebyggande effekt.

Åtgärder från ABF

Arbetet med att stärka kvalitén i vår verksamhet behöver ständigt utvecklas. Därför jobbar vi metodiskt med att utveckla våra rutiner för kvalitet, kontroll och uppföljning. Här kommer ett axplock av åtgärder som ABF genomfört:

Tydligare regelverk för hantering av kostnadsersättningar

I ABFs interna riktlinjer för folkbildningsverksamheten för 2022 finns förtydligade avgränsningar kring vad som går att ersätta med kostnadsersättning och det är också specificerat vilka underlag som krävs innan eventuell kostnadsersättning betalas ut från ABF-avdelningen.

Ny extern visselblåsartjänst

Den externa visselblåsartjänsten är helt fristående från ABF och är en säker kanal där anställda, cirkelledare, deltagare och andra som är involverade i vår verksamhet anonymt kan rapportera om oegentligheter och missförhållanden.

Nytt kvalitets- och uppföljningsteam på nationell nivå

På ABFs förbundsexpedition arbetar idag fem medarbetare, alltifrån ekonomer till verksamhetcontrollers, med att identifiera och hantera problem och risker för att stärka kvalitet och kontroll inom hela ABF-organisationen.

Nya kvalitetsansvariga på lokal nivå

Varje avdelning har utsett en särskild kvalitetsansvarig som ansvarar för att kvalitetssäkra den egna verksamheten. Alla kvalitetsansvariga ingår i ett nätverk som backas upp av det nationella kvalitets- och uppföljningsteamet. De kvalitetsansvariga får exempelvis stöd med kontroller men även kompetensutveckling i form av utbildningar, material och verktygslådor som rör systematiskt kvalitetsarbete.

Nya åtgärdsplaner på lokal nivå

Det nationella kvalitets- och uppföljningsteamet har tagit fram unika åtgärdsplaner för varje enskild avdelning med riskparametrar och konkreta förslag på vad avdelningen behöver förbättra för att ytterligare stärka sitt kvalitetsarbete.

Fler frågor: kontakta Studieförbunden i samverkan

Riksrevisionens granskning berör studieförbunden som helhet, och inte ett enskilt studieförbund. Därför hänvisar vi fler frågor kring rapporten till vår branschorganisation Studieförbunden i samverkan som representerar alla de tio studieförbunden i Sverige.

Studieförbunden i samverkan har bland annat kommenterat rapporten i ett pressmeddelande och i ett webbinarium. ABF står bakom vår branschorganisations hållning kring rapporten.