Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning för att ingen ska lämnas utanför

Publicerad

Den 3 december är det den internationella funktionshindersdagen. I ljuset av att högerpopulistiska krafter blivit allt starkare är det särskilt viktigt att uppmärksamma funktionshinderfrågor. Detta för att utvecklingen mot högerpopulism även riskerar att leda till försämrade rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och minska deras möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

ABF samverkar dagligen med funktionshinderrörelsen för att möjliggöra folkbildning och studier i olika ämnen för alla oavsett funktion. En av ABFs medlemsorganisationer är Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) Det relativt nystartade ungdomsförbundet Unga med språkstörning (UMS) och deras projekt Äntligen är ett sätt att stärka egenmakten för unga med språkstörning och ge dem möjlighet att lära sig mer om föreningsliv och påverkansarbete.

Inkludering av personer med funktionsnedsättning - en förutsättning för Agenda 2030 

ABFs samarbetsorganisation Funktionsrätt Sverige skriver i sin uppföljningsrapport "Respekt för rättigheter – Vad har hänt tre år senare?" att svensk politik inte gjort några förflyttningar framåt för att bättre respektera rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Däremot vittnar rapporten om en del tillbakagångar, bland annat vad gäller rättighter för flyktingar med funktionsnedsättning.

FN har sedan 1992 uppmärksammat den internationella funktionshindersdagen för att öka medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Enligt FN har cirka var sjunde person av jordens befolkning en funktionsnedsättning vilket utgör mer än en miljard av världens samlade befolkning. 80 procent av dessa bor i utvecklingsländerna och det är de som drabbats hårdast, speciellt i tider av oro och kris.

FN menar att inkludering av personer med funktionsnedsättning är en väsentlig förutsättning för att upprätthålla mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt fred och säkerhet. Det är också centralt – för att kunna infria målen för Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför.

FN:s generalsekreterare António Guterres menar att:

– Hörnstenen i alla arbeten måste vara ett aktivt deltagande av personer med funktionsnedsättning (…) och deras fullständiga inkludering i alla beslutsprocesser.

När demokratin hotas är funktionshinderrörelsen ofta den första som drabbas 

I ett betänkande av kommittén Demokratin 100 år skriver kommittén tidigare i år att “endast 34 länder räknas i dag som fullvärdiga demokratier av forskningsinstitutet V-DEM, som i sin demokratirapport för 2022 varnar för att antalet autokratier i världen ökar. Decennier av demokratiska framsteg har raserats och i dag lever endast 13 procent av världens befolkning i demokratier, vilket gör att vi är tillbaka på samma nivåer som år 1989.” 

FN menar att åtagandet att förverkliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är inte bara en fråga om rättvisa; det är en investering i en gemensam framtid. 

De komplexa och sammanlänkade kriser som mänskligheten står inför idaginklusive chockerna till följd av covid-19-pandemin, kriget i Ukraina och i andra länder och den kommande "tippunkten" i klimatförändringarnautgör humanitära såväl som ekonomiska utmaningar av ett aldrig tidigare skådat slag.  

Oftast, i krisögonblick, är människor i utsatta situationer som personer med funktionsnedsättning de som oftast stängs ute från samhällets skyddsnät eller som lämnas till sitt öde i brist på anpassning. I linje med den centrala utgångspunkten för Agenda 2030 att inte lämna någon utanför, är det avgörande för regeringar, offentliga och privata sektorer att tillsammans hitta innovativa lösningar för och med personer med funktionsnedsättning för att göra världen till en mer tillgänglig och rättvis plats. 

Folkbildning som verktyg för ett aktivt föreningsliv och politisk påverkan 

På ABF vill vi möjliggöra detta genom folkbildning för alla oavsett funktion.  

I Äntligen-projektet har DHB tillsammans med UMS (Unga med språkstörning) och ABF tagit fram studiematerialet Föreningshjälpen som är ett studiematerial på tillgänglig svenska med tydliga illustrationer för alla som på ett enkelt sätt vill lära sig mer om föreningsliv.  

Äntligen startade 2019 och har utöver att ta fram ovanstående studiematerial utbildat ungdomar i styrelsearbete och opinionsbildning, samt lagt grunden för det nya ungdomsförbundet UMS som regelbundet arrangerar sociala aktiviteter för medlemmar och intresserade ungdomar. 

– Det här är en grupp som fått kämpa mycket. De har svårt med språket, orden och att uttrycka sig och då blir det också svårt att få en politisk röst och att påverka sin situation. Genom den här plattformen får ungdomarna både en röst gentemot politiker och en gemenskap där man har kul, tar stöd av varandra och får känna att fler är som jag, berättar Elin Adebo projektledare på DHB (Riksförbundet döva, hörselskadade och barn med språkstörning).  

Källa: Allmänna arvsfonden (2021) 

Läs mer: