Hoppa till huvudinnehåll

Studiecirklar – handledningar

Som cirkelledare har du en fantastisk möjlighet att inspirera och engagera andra människor i lärande och kunskapsutbyte. Här hittar du handledningar för att starta en studiecirkel och om du skulle sakna material kopplat till något specifikt ämne vill vi gärna att du höra av dig till ditt lokala ABF.

Studiehandledningar som finns på denna sida:

Att läsa skönlitteratur

Ämne: Kultur/litteratur
Gustavkod: 223pa

Denna studiehandledning är ett utmärkt material för alla som vill läsa skönlitteratur på ett mer strukturerat och effektivt sätt. Genom att följa det metodiska upplägget som beskrivs i handledningen, kommer ni att kunna få en mer djupgående förståelse av texterna ni läser och dess olika aspekter.

Att läsa skönlitteratur är en fantastisk upplevelse som kan transportera oss till nya världar, utmana våra tankar och ge oss insikter om oss själva och världen vi lever i. Men för att verkligen kunna ta tillvara på alla de möjligheter som skönlitteratur erbjuder, är det viktigt att vi läser på ett aktivt och medvetet sätt.

Det är där studiehandledningen kommer in i bilden. Genom att följa de metodiska förslagen i studiehandledningen kommer ni att kunna arbeta tillsammans som en grupp och diskutera textens olika aspekter på ett mer strukturerat sätt.

Ni kommer att kunna analysera texten ur olika perspektiv, som handling, karaktärer, miljö, konflikt, tema, tid, tempus, uppbyggnad av texten, bildspråk, sinnen, berättare och författarröst. På så sätt kommer ni att få en mer helhetsbild av texten och en djupare förståelse för dess olika dimensioner.

Ladda ner i digitalt format

Storm: översvämning och torka

Ämne: Klimat
Gustavkod: 

Handboken "Storm, översvämning och torka" är en bra utgångspunkt för alla som vill öka sin kunskap och beredskap inför olika väderfenomen. Bokens syfte är att ge konkreta råd och tips på hur fastighetsägare och markägare kan minska risken för skador och olycksfall till följd av väder och vind. Men boken handlar inte bara om individuell beredskap. Den lyfter också frågor om samhällets beredskap och betydelsen av att ha en gemensam strategi för att hantera olika typer av väderfenomen.

Med hjälp av handboken kommer ni att få en djupare förståelse för hur ni som fastighets- eller markägare kan öka er beredskap inför olika väderfenomen. Ni kommer också att kunna diskutera och reflektera över de samhällsfrågor som boken tar upp, och på så sätt bidra till en ökad medvetenhet och beredskap på lokal och nationell nivå.

Oavsett om du äger en liten fritidshus eller en stor skogsfastighet, är "Storm, översvämning och torka" en viktig bok att läsa och diskutera tillsammans med andra. Den ger konkreta råd, ställer viktiga frågor och kan bidra till en ökad medvetenhet och beredskap för både individuell och samhällelig nivå.

Ladda ner i digitalt format

Ladda ner för tryck

Det svenska missnöjet

Ämne: Jämlikhet
Gustavkod: 312pl

I "Det svenska missnöjet" (2021)  hör vi röster från människor som känner sig missnöjda med samhällsutvecklingen. Genom deras egna ord får vi en inblick i deras oro och rädsla, och hur de tror att invandringen har bidragit till samhällsproblemen. Men boken handlar inte bara om problemen - den riktar också ljuset mot en viktig fråga: hur kan vi leva tillsammans i Sverige och lösa de samhällsproblem som vi står inför? Det är en fråga som vi alla behöver ställa oss, oavsett vår bakgrund eller politiska åsikter.

Vi tror att det är genom dialog och samtal som vi kan hitta lösningar på de samhällsproblem som vi står inför. Genom att lyssna på varandras erfarenheter och åsikter kan vi bygga en bättre framtid tillsammans.

Ladda ner i digitalt format

Ladda ner för tryck

Jämlikhet är lösningen

Ämne: Jämlikhet
Gustavkod: 312pm

Jämlikhet är en central fråga i den politiska debatten. I Sverige har jämlikheten minskat de senaste decennierna, vilket har lett till ökade klyftor mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor och mellan olika grupper i samhället. I boken ”Jämlikhet är lösningen” argumenterar Per Sundgren och Mats Wingborg för att en ökad jämlikhet är nödvändig för att lösa många av våra samhällsproblem. De visar att ojämlikhet leder till ökad kriminalitet, sämre hälsa, mindre tillit och en minskad demokrati. Boken ger en omfattande översikt av jämlikhetsfrågan, från ett historiskt, filosofiskt och politiskt perspektiv. Den diskuterar också olika reformer som kan bidra till att öka jämlikheten. Denna studiehandledning är ett stöd för den som vill lära sig mer om jämlikhet och om hur vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle.

Ladda ner i digitalt format

Ladda ner för tryck

Livslång ekonomi

Ämne: Personlig utveckling
Gustavkod: 314za

Livslång ekonomi är en studiecirkel som tar upp frågan om den ekonomiska ojämställdheten i samhället och hur kvinnor kan öka sin ekonomiska egenmakt. Trots att kvinnor inte är sämre än män på ekonomi, är deras ekonomiska utgångsläge sämre på grund av strukturell ojämställdhet.

För att kunna motverka detta behöver kvinnor få större kunskap om hur de kan påverka sin egen ekonomi.Utbildningsmaterialet i Livslång ekonomi består av filmer och fördjupningsuppgifter som kan hjälpa deltagarna att förstå problematiken kring den ekonomiska ojämställdheten. Studiematerialet är tillgängligt online på www.fredrikabremer.se och har tagits fram i samarbete mellan Fredrika Bremer-förbundet och ABF.

Studiehandledningen är riktad till dig som vill leda en studiecirkel. Den ger förslag på hur du kan arbeta med materialet och hjälpa deltagarna att diskutera frågor kring den ekonomiska ojämställdheten. Genom att leda en studiecirkel kan du vara med och bidra till att öka kunskapen om den ekonomiska ojämställdheten och hur den kan motverkas.

Ladda ner i digitalt format

Ladda ner för tryck

Folk i rörelse

Ämne: Demokrati/historia
Gustavkod: 319oc

Denna cirkelledarhandledning är till för dig som vill ta med dina deltagare på en spännande och lärorik resa genom vår demokratis historia. Boken "Folk i rörelse - Vår demokratis historia" av Kjell Öberg ger en unik inblick i hur människors organisering och kamp har format samhället vi lever i idag.

Vi får följa med från Sundsvallsstrejken 1879, då arbetare gick ut i strejk för bättre arbetsvillkor och lön, till Fridays for future-rörelsen, där unga människor kämpar för klimaträttvisa. Boken ger oss en levande beskrivning av hur vårt välfärdssamhälle har växt fram genom människors kamp och gemensamma ansträngningar. Genom att lära oss om dessa rörelser kan vi bättre förstå vår demokrati och hur vi själva kan påverka samhällsutvecklingen.

Med den här cirkelledarhandledningen får du stöd och råd om hur du kan leda en diskussion om bokens ämnen och ta fram fördjupande frågor för deltagarna. Tillsammans kan ni utforska och diskutera hur människors organisering och kamp har påverkat vår demokrati och samhället i stort och hur vi kan skapa förändring.

Ladda ner i digitalt format

Vi som arbetar med våra kroppar

Ämne: Kultur/klass
Gustavkod: 310br

Vi som arbetar med våra kroppar är en bok skriven av Annica Carlsson Bergdahl som tar upp viktiga frågor kring varför personer som arbetar med sina kroppar sällan syns i dagens medier, nyheter och offentliga rum. Boken ingår i projektet med samma namn, som är ett samarbete mellan Rotproduktion, ABF och LO.

Projektet innefattar en större och en mindre, mer mobil konstutställning med bilder av fotografen Elisabeth Ohlson och texter av Annica Carlsson-Bergdahl, samt pedagogiskt material för gymnasieelever, utställningsbesökare och ABF:s studiecirklar. Studiehandledningen består av tio cirkelträffar, men det går även att använda träffarna separat och anpassa cirkeln efter gruppen.

Genom att använda studiehandledningen kan man diskutera och utforska ämnen som arbete, kropp och makt. Genom att förstå och synliggöra personer som arbetar med sina kroppar kan man belysa vikten av att inkludera alla i samhällsdebatten och hur vi kan arbeta för en mer inkluderande och rättvis värld.

Ladda ner i digitalt format

Ladda ner för tryck

Feminism på riktigt

Ämne: Personlig utveckling
Gustavkod: 

Studiehandledningen Feminism på riktigt är ett värdefullt verktyg för att folkbilda kring jämställdhetspolitik. Den tar sin utgångspunkt i boken med samma namn och innehåller förslag på hur man kan arbeta med boken i en studiecirkel. Studiehandledningen innehåller en mängd olika diskussionsfrågor och övningar som utgår från bokens innehåll.

Målet är att läsarna ska få en bättre förståelse för riksdagspartiernas olika ståndpunkter kring jämställdhet. Boken är skriven av politikern och jämställdhetsdebattören Gudrun Schyman och journalisten Lisa Bjurwald. Den tar upp ämnen som feminism, jämställdhet och patriarkatet på ett lättillgängligt sätt. Boken är en utmärkt utgångspunkt för att diskutera jämställdhetsfrågor och hur de påverkar samhället som helhet.

Boken kan laddas ner som en pdf från Arena Idé, och den är ett utmärkt verktyg för den som vill öka sin kunskap om jämställdhet och engagera sig i dessa frågor.

Ladda ner i digitalt format

Ladda ner för tryck

Resenärens makt

Ämne: Klimat/hållbarhet
Gustavkod: 

Studiehandledningen till boken Resenärens makt av Linda Vismer är ett bra hjälpmedel för dig som vill bli mer medveten om hur ditt resande påverkar omvärlden och hur du kan göra turism mer hållbart. Genom en studiecirkel med fyra träffar kan du fördjupa dig i ämnet och ta del av andras erfarenheter och reflektioner.

Studiehandledningen innehåller frågor och tankar som hjälper dig och dina cirkeldeltagare att få perspektiv på resande och makt. Tillsammans kan ni diskutera och reflektera över hur turism påverkar miljön, lokalbefolkningen och ekonomin på resmålen, och vad ni själva kan göra för att resa mer hållbart. Boken finns att köpa på Resa medvetets webbplats.

Ladda ner i digitalt format

Ladda ner för tryck

Preppa tillsammans

Ämne: Prepping
Gustavkod: 310bp

Att ha en god beredskap är viktigt för att kunna hantera kriser och katastrofer på ett effektivt sätt. En individuell förberedelse kan vara bra, men att organisera sig tillsammans med andra är ännu bättre. Genom att skapa en lokal hemberedskapsgrupp kan ni hjälpa varandra att förbereda er och arbeta kollektivt för att hantera en kris eller katastrof.

För att starta en lokal hemberedskapsgrupp kan ni börja med att sprida information och bjuda in intresserade personer att delta. Det kan vara en bra idé att hålla ett möte där ni kan diskutera vad ni vill uppnå med gruppen och vilka resurser som finns tillgängliga. Tillsammans kan ni också planera vilka steg som behöver tas för att förbereda er för olika kriser och katastrofer. När gruppen har bildats kan ni arbeta tillsammans för att bygga upp en gemensam beredskap. Ni kan till exempel se till att ha tillräckligt med förnödenheter och utrustning som mat, vatten, första hjälpen-kit, och kommunikationsverktyg. Det är också viktigt att ha en plan för hur ni kan hjälpa varandra om någon exempelvis skulle behöva evakueras.

Att ha en lokal hemberedskapsgrupp kan också hjälpa till att skapa en starkare samhällsgemenskap och öka samarbetet mellan grannar och andra lokala aktörer. Det kan bidra till en ökad trygghet och en bättre förmåga att hantera kriser och katastrofer tillsammans.

Ladda ner i digitalt format

Ladda ner för tryck

Under katastrofen

Ämne: Personlig utveckling
Gustavkod: 310bv

Under katastrofen är ett rollspel som kan hjälpa deltagarna i en studiecirkel att på ett kreativt och engagerande sätt öva på krisberedskap och hur man kan agera i en katastrofsituation.

Materialet är utformat för att ge en djupare insikt i hur det kan vara att befinna sig i en nödsituation och kan användas som en kompletterande övning till andra träffar eller övningar. Det är viktigt att notera att materialet är avsett för cirkelledaren att använda och att deltagarna inte bör läsa igenom det i förväg.

Ladda ner i digitalt format