Hoppa till huvudinnehåll

Normer, makt och normkritik

Normer är outtalade och ofta omedvetna föreställningar om vad som utmärker den som tillhör normen, till exempel vad som utmärker en kvinna eller man. De sätter gränser både för den som tillhör normen och den som inte gör det. Normer skapar också hierarkier som kan leda till diskriminering av de som inte tillhör normen. Diskriminering innebär bland annat att människors kompetenser inte tas tillvara.

Från ABFs inkluderingspolicy

Från ABFs inkluderingspolicy:

ABFs inkluderingsarbete ska utgå från att granska rådande normer och vårt eget agerande. Vi ska granska våra antaganden eftersom de styr hur vi agerar. Det är bara så vi kan göra de förändringar som behövs för att öka inkluderingen.

Normer är outtalade och ofta omedvetna föreställningar om vad som utmärker den som tillhör normen, till exempel vad som utmärker en kvinna eller man. De sätter gränser både för den som tillhör normen och den som inte gör det. Normer skapar också hierarkier som kan leda till diskriminering av de som inte tillhör normen. Diskriminering innebär bland annat att människors kompetenser inte tas tillvara.

En normkritisk hållning innebär att se normerna omkring oss, och hos oss själva. Är de bra eller är de begränsande? Om en norm hindrar inkludering, hur kan vi göra istället?

ABFs riktlinjer för 2019–2022 slår fast att ABF bör ha en normkritisk hållning i den offentliga samhällsdebatten, men också hos oss själva inom folkrörelser och folkbildning. ABF ska ligga i framkant med att synliggöra och motverka begränsande normer inom vår egen organisation.

När det brister i inkludering sker det sällan med uttalad vilja att skada eller exkludera någon. Istället sker bristande inkludering ofta för att det upplevs som enkelt och rationellt i stunden. Att bli mer inkluderande utifrån ett normkritiskt förhållningssätt handlar om att agera mer medvetet.

Varje människa har rätt att bli behandlad utifrån sina egna förutsättningar. Inte utifrån vad någon annan antar utifrån stereotyper eller fördomar. Det är därför viktigt att skapa en organisationskultur som är välkomnande, tillgänglig och positiv till att lära nytt.

 

Vad är normer?

Normer är alla föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss människor. Normer finns överallt omkring oss och de utgör gränserna för vad vi är och får vara. Vissa normer är positiva och handlar om hur vi ska bete oss mot andra människor, som att vi ställer oss i kö i affären eller inte avbryter när någon annan pratar. Vi anpassar oss till de flesta normer utan att vi tänker på det. Så länge ingen bryter mot normerna brukar de vara osynliga, inget man vanligtvis tänker på.

Normer är osynliga – tills vi bryter mot dem

Det finns också normer som påverkar samhället i stort och som påverkar vem som har möjlighet till inflytande. De normerna är också osynliga tills någon bryter mot dem. Få höjer på ögonbrynen när Amanda berättar om sin nya pojkvän eller om styrelseordföranden för ett stort svenskt bolag heter Lars och är etnisk svensk. Men om Amanda istället berättar om sin nya flickvän? Eller om styrelseordföranden för bolaget istället heter Hussein och har rötter i Syrien? Då blir de båda normbrytare eftersom de bryter mot de oskrivna reglerna. I det här fallet för vilken sexuell läggning vi förväntas ha beroende på vårt kön eller vad en högt uppsatt person i näringslivet förväntas heta och ha för bakgrund.

Utöver heteronormen och vithetsnormen finns det även andra normer i samhället som påverkar livet för de som inte uppfyller förväntningarna. Det handlar om till exempel funktionsförmåga (min kognitiva eller fysiska förmåga), könsidentitet (om jag identifierar mig som man, kvinna eller om jag är ickebinär), trosuppfattning och ålder.

Vi behöver synliggöra för att kunna inkludera

Scenarierna ovan är bara två exempel på normer som finns i samhället som kan leda till att personer som Amanda och Hussein blir ifrågasatta eller utpekade av samhället för att de bryter mot normerna för vad som förväntas av oss. Varken Amanda eller Hussein styr över sin sexuella läggning eller härkomst, men blir ändå normbrytare på grund av det. För dem som tillhör normen i samhället eller gruppen blir den i stället ett privilegium. Just därför hänger makt ihop med inkludering: vi behöver förstå maktordningar för att kunna bli bättre på att jobba inkluderande.

Diskutera:

  • Vilka normer ser du i samhället runt omkring dig?
  • Vad innebär det att vara normkritisk? Hur kan ABF arbeta på ett normkritiskt sätt?