Till sidans huvudinnehåll

Vårt projekt i Sydafrika.

Vårt projekt för åren 2016-2019 är klar och vi startar nu en ny 5 års period. Vi som är fortsätter med detta projekt är ABF Skaraborg, ABF Sjuhärad samt ABF Jönköping.

Under 2016 – 2019:

ABF Skaraborg, ABF Sjuhärad, ABF Sydvästra Götaland och ABF Jönköping har tillsammans med en organisation i Sydafrika, TCOE (Trust for Community Outreach and Education), detta hållbarhetsprojekt öster om Kapstaden. Projektet ”Sustainable Development in South Africa Now” startade år 2016 och slutfördes 2019. Projektet finansierades av SIDA genom Olof Palme Centret. Alla ABF-avdelningar som varit med i projektet har även gått in med en egeninsats.

Projektets mål har varit att nå kvinnor som bor eller jobbar vid farmer som ska lära sig att odla genom att använda studiecirkelmetoden. Senare delen i projektet har vi även gått in på återbruk och hantverk.

En fröbank har byggts upp som nu ger dem möjlighet att fortsätta så grödor. Vi har visat på och lärt ut om olika hantverk som kan göra det möjligt för dem att använda och göra olika hantverk av. Kanske så de kan sälja dem och få in lite pengar till inköp av material och lön så småningom. De har virkat, stickat, sytt, gjort decopage, gjort halsband av olika saker och mycket mera.

Resultat har varit bra och fler och fler har blivit delaktiga.

Vi har minst en gång om året varit i Sydafrika och varje gång utbildat nya cirkelledare på landsbygden runt om Kapstaden och visat på ny områden i hantverk och återbruk.
Med iver och glädje möts vi upp och alla vill lära nytt. Vi har träffat underbara människor, ledare och våra fantastiska kollegor i Sydafrika. Så roligt att fått lära känna alla och ta del av landet och samarbetet.
Projektets mål är att kvinnor som bor eller jobbar vid farmer ska lära sig att odla genom att använda studiecirkelmetoden. Om de har en gemensam mark som de har rätt att använda kan de odla på den, annars kan de odla utanför sina egna hus.

Projektet ska verka inom tre områden runt staden Robertson, som är känd för sina viner. Områdena heter McGregor, Nkqubela och Goudmyn. Alla tre områdena har sina egna förutsättningar och projektets målgrupper ser lite olika ut. I McGregor är målgruppen som ska lära sig att odla unga kvinnor, i Nkqubela ska migranter delta och i Goudmyn är det kvinnor som alla jobbar på en vingård.

Kunskapen ska, som tidigare nämnt, sökas och finnas genom studiecirklar. Även så kallade field schools ska genomföras så att kvinnorna i de tre olika områdena har möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenhet och kunskap. Tanken är att vi ska nå 135 kvinnor under första året att delta i våra studiecirklar.

Förhoppningen är att i ett senare skede av projektet ska kvinnorna lära sig göra hantverk av återbruk, både för att använda till sina hem, men även för försäljning.

Projektets förväntade resultat är att genom odling stärka kvinnorna. Att odla tillsammans gör att kvinnorna växer och det pushar dem att mobilisera sig för att kräva mer mark som är det stora hindret i Sydafrika. Det förbättrar deras hälsa genom att de äter nyttigare och minskar deras osäkerhet kring inkomst om de inte behöver lägga lika mycket pengar på mat. Att ha en fin trädgård mår man också bättre av. Att behärska studiecirkelmetoden ger också kvinnorna en bra grund att stå på om de skulle vilja lära sig mer om något annat område och hur man då går tillväga för att skaffa sig den kunskapen.

Sydafrika är ett stort land med en historia om apartheidtiden som syns tydligt än idag. De problem som många sydafrikaner möter är hög arbetslöshet och hög spridning av HIV/AIDS.
I landet ser man tydliga kontraster mellan olika klasser i samhället. Ett problem som nämns ofta är bristen på tillgång till den mark man har rätt till och som skapar förutsättning för hur mycket man kan odla själv. Fattigdomen är utbredd men det är många krafter idag som arbetar för en bättre framtid.

Samarbetsorganisationen i Sydafrika heter som tidigare nämnt TCOE och är en nationell organisation som grundades år 1983 av Steve Biko. Under deras första verksamma år fokuserade organisationen på att stödja människor på landsbygden som nekats tillgång till utbildning av apartheidregimen. Arbetet utvecklades till ett arbete mot analfabetism och att stärka framförallt kvinnor att bli självständiga. Idag arbetar TCOE med markrättigheter och fattigdom på landsbygden. De har även ett starkt fokus på hållbar livsmedelsförsörjning för miljön. Om ni vill läsa mer kan ni gå in på deras hemsida www.tcoe.org.za


I introduktionen av studiecirklarna gick kvinnorna igenom vad en studiecirkel är för något och hur de på bästa sätt vill genomföra den. Viktigt är att den hålls nära där de bor så att det är lätt och säkert att ta sig till träffarna. Att kvinnorna på landsbygden har en plattform där de får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter är viktigt. Deltagarna använder sig av olika alternativa sätt att odla, till exempel i uppklippta vattenflaskor och i bildäck.

De lär sig odla även på ett nytt sätt: Aquaponics, ett system som kombinerar konventionell vattenbruk (höja vattenlevande djur såsom fisk , kräftor eller räkor i tankar) med hydrokultur (odla växter i vatten) i en symbiotisk miljö.
I normalt vattenbruk kan utsöndringar från djuren bli gödning. (som odlas samlas i vattnet, vilket ökar toxiciteten. I ett vattenmedelssystem matas vatten från ett vattenbrukssystem till ett hydroponiskt system där biprodukterna bryts ned av nitrifierande bakterier till nitriter och därefter till nitrater som används av växterna som näringsämnen . Därefter återcirkuleras vattnet tillbaka till vattenbrukssystemet. Eftersom befintliga hydroponic och akvakulturodingstekniker utgör grunden för alla aquaponic-system, kan storlek, komplexitet och typer av livsmedel som odlas i ett aquaponic-system variera lika mycket som alla system som finns i antingen distinkt jordbruksdisciplin)


Önskemål från deltagarna på fler diskussionsämnen de vill lära sig mer om har lyfts fram och startat studiecirklar är:

Kvinnor- och barnmisshandel
Drog- och alkoholmissbruk
Barnunderhåll
Kvinnligt ledarskap
Ekonomi (budget)
Kvinnors rättigheter och hälsa
Mammaledighet
Miljögifter och bekämpningsmedel
ESTA-lagstiftningen (Extension of security Tenure Act. Lag som skyddar arbetare mot vräkning).
Kontakt med lokala myndigheter

Projektet har mynnat ut i att även studiecirklar för ungdomar har hållits i områdena Barrydale, Ashton, Swellendam/Suurbraak och McGregor. Under de här träffarna har fokus varit på diskussioner kring land- och jordbruksreformer i Sydafrika. Cirklarna har uppmuntrat ungdomarna att tillsammans engagera sig i dessa frågor. De har använt sig av ett material som heter Land is Life som samarbetsorganisationen TCOE har tagit fram. Två gånger i månaden har de träffats och hittills har de läst om Sydafrikas historia kring land- och jordbruk under år 1660-1910.

”The youth enjoyed reading this chapter and highlighted that it gave them a better understanding as to why there were so many farm workers and why farm workers are mistreated by farmers. They also related the discussion to their own context and the farm worker strike that took place in 2012 in the Western Cape.” Det här skriver Suzall som jobbar på TCOE med projektet. Deltagarantalet i grupperna har varit mellan 6-12 ungdomar.

Vi går in i sista året i projektet som kommer att handla om att fortsätta folkbilda samt utvärdera åren som varit.